2 APRIL 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

TUESDAY, 02nd APRIL, 2019

The House assembled at 10:30 a.m.

(VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT: Kea le lumelisa Litho tse Khabane hoseng ha letsatsi la kajeno.

Litsebiso tsa Labobeli la la 2 ‘Mesa, 2019 ke tsena:

  • Letsatsing la kajeno re tla qala mosebetsi ka hore Ntlo e ts’ohle Tlhahiso e tla re lumella ho koala ele hore hosane re tle re ee thupelong ea Banka e Kholo ea Lesotho.
  • Komiti ea Boits’oaro le Litokelo e kopuoa ho kopana hang ha Ntlo e phomola kajeno.
  • Laboraro la la 3 ‘Mesa, e leng hosane, Banka e Kholo ea Lesotho (Central Bank) e tla ts’oarela Litho tse Khabane tsa Mahosana thupelo e holim’a litaba tsa lichelete. Thupelo ena e tla ts’oareloa setsing sa Boithapollo le Bochaba sa Lehakoe ka hora ea borobong hoseng (09:00 am).

Litho tse Khabane, kannete re se re etsa boipiletso hore re tle re lekeng ho ea ka bongata ho’a roalla malebela le hore re boloke nako. Ho bonahala phutheho eno e tla qala ka hora ea borobong hoseng. Kea tseba hore kaofela re batho ba ratang chelete le ho ts’oara nako hofihlela re kopaneng  phasejeng(passage), Morena oa ka.

 ke ne mpa feela ke etsa boipiletso ba hore ha e le mona re il’o hlomelloa ka chelete, re mpe re eeng re il’o utloa hore na,Morena Mohale, re etsang chelete joang, Ntate.

 Re il’o hlomelloa, Ntate! Hore na re hlomelloa ka’ng eno ke sitoa hore ke e pakahatse taba.

Ntlha ea Tsamaiso…

HON SENATOR T.M. MOHALE: Kea leboha, hle, Ntate Motlatsi oa President le Tafole ea hau.

Ke ne ke mpa ke hlokomelisa Tafole le ho botsa Tafole hore na e hlokometse hore matsatsing ana re mothating ona oo libakeng tsa rona re ntseng re thakeloa ka litaba tsane tsa maikutlo a Sechaba ka litaba tsa li-reform? Bekeng e fetileng re fumane li-program tse bonts’ang hore ka meralo eane ea ho tla Sechabeng, rona ba bang re tla be re se re ntse re ba le baeti ho tloha ka Laboraro.

Ke eona potso ea ka, Mohlomphehi.

MR. VICE-PRESIDENT: Ae, Ntate, re eleletsoe hore mosebetsi ono o qalile, ‘me le eona ena ea money week kapa ea lintho tsena tsa lichelete e ntse e tl’o nka sebopeho se ts’oanang. Banka e kholo e tla boela e etsa litlhopiso tsa ho leba bo-Tajane, e lebe Leribe, e lebe Malingoaneng – ‘me e ka ba bohlokoa hore e tle ere ka nako eno ha ba fihla hae koana u be u se u ile ua utloa hore na ba tla ba ts’oere eng. Hosane u ka bona bana; le hlahlamang, Ntate, mohlomong oa ea hae Tajane.

HON SENATOR S.K. MASUPHA: Ntlha ea Tsamaiso, Mohlomphehi.

Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President. Ke hlomphe Litho le President ea ka mane moo a lutseng mose mane.

Na Ntlo e hlokometse hore re na le Lipotso tseo ke bonang eka li ntse li hatellana feela?

Ke se ke utloa ke ts’oha hobane e ka re ho se ho tl’o koaloa. Ke utloa molumonyana oa ho phomola le oa ho etsa joang. Ke bona eka qetellong re tla qetella mohlomong re se re phomotse.

Ebe, Mohlomphehi, Ntlo e hlokometse hore re na le litaba tsa rona tseo re li tobisang ka hare ho ‘Muso ka Bahlomphehi Matona a rona? Joale ebe e ka ba ka pele hakae re ka ra fumanang hore tseo re li beileng ebe lia arabeloa?

Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT: Morena oa ka oa Lioli, ena ea molumo e se ke ea u ts’osa; ntho e ‘ngoe le e ’ngoe ha e tsamaea e etsa molumo, Ntate, e se ke be ea u ferekanya.

A-e, Ntate, le beke e fetileng feela akere u bone hore Bahlomphehi Matona a Khabane ba ne ba ntse ba le teng ka Tlung ho araba lipotso? Leha e ka ba National Assembly e s’e phomotse, Ntate, ha ho bolele hore Cabinet le eona e phomotse. Bahlomphehi Matona a Khabane ba tla ‘ne ba tle ba tl’o tsoela-pela ho etsa mosebetsi ono oa bona, Ntate.

  • Ka Labone la la 4 ‘Mesa 2019 hoseng, Komiti ea Ketsa-Molao e tla kopana ho ananela litlaleho tse matsohong a eona. Litho li kopuoa ho tla le li-copy tsa litokomane tse nehelanoeng, ‘me tsona ke tse latelang:
  • Business Licensing and Registration Bill 2019.

Ke kopa ho e pheta: Business Licensing and Registration Bill 2019.

  • E hlahlamang, Pension Fund Bill 2019.
  • Defence Force (Regular Force) (Officer’s Amendment Regulations 2019)
  • Ea Ea ho qetela, ke Defence Force (Regular Force) (Other Ranks) (Regulations 2019)

Tsebiso ea ho qetela…

HON SENATOR M.M. MOSHOESHOE: Ntlha ea Tsamaiso, Molula-Setulo[sic], ka tsebiso eo u qetang ho e etsa.

Ntate Vice President, ke bekeng e fetileng ha Setulo se etsa li-announcement mono se bonts’a hore ka Labone re tl’o ea National Assembly, re na le moeti ea hlahang mafats’eng koana ea tl’o bua ka mindset and whatever… (ha ke sa hopola na ho no buuoa ka eng) feela joale ke utloa u re ka Labone hoseng re tle koano rona Litho tsa Komiti ena ea Legislation! Ebe ho etsahala’ng, Mohlomphehi?

Kea Leboha.

MR. VICE-PRESIDENT: Ke ne ke fetela ho eona ka lehlohonolo. Joale, empa hee… ’M’e Mofumahali, tsebiso ena ea ho qetela ke e mpang e fetola tsona linako tseno hore ka Labone la la 4 ‘Mesa 2019, Mokhatlo oa International Youth Fellowship, (IYF) o tla ts’oarela Litho tsa Matlo a mabeli thupelo holim’a Special Mindset Education. Thupelo eo e tla qala ka hora ea bobeli ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo mane Ntlong ea Bakhethoa, ‘me moeti oa bohlokoa thupelong eno ke Reverend Ock Soo Park ho tsoa naheng ea South Korea.

 E leng hore phetoho feela, ‘M’e Mofumahali, ke hore ha e sa le hoseng e se e le ka mor’a lijo tsa mots’eare.

Next item Mr Clerk.

PROCEEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

Motion

HON SENATOR K DIHOLO (DEPUTY MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT) I rise to move that: when this Honourable Senate rises today, Tuesday 2nd April, 2019, it do adjourn until Thursday 04th April 2019 at 10:30 a.m. The purpose of the adjournment is to allow Honourable Senators to attend a workshop on Financial Management to be hosted by the Central Bank of Lesotho on Wednesday 03rd April, 2019 starting at 09:00 a.m. at Lehakoe Recreation and Cultural Centre.

MR. VICE-PRESIDENT: Seconder?

 Honourable Hlaele.

HON SENATOR L. HLAELE: Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo, ke tlatsa ts’isinyo e matla hakana hobane joale re il’o ba le boichoriso le tsebo ka lichelete re tle re tsebe hore ha re bua mona re tsebe hantle hore na ha Bahlomphehi Matona a lichelete a bua re be re tseba hantle hore na a bua ka eng, le lipotso tseo re li botsang li be li le relevant.

Kea tlatsa.

QUESTION PROPOSED

HON SENATOR T.M. MOHALE: Kea leboha, Ntate Motlatsi oa President. Ke be ke lumelise Tafole ea hau. Ke hlomphe le Litho tse Khabane. Kannete ho latela phatlalatso e qetang ho etsoa ke utloa ke tlameha ho thoholetsa boikitlaetso ba Banka ea rona e Kholo ea hore e re thuse ka ho re fa malebela malebana le litaba tsena tsa lichelete.

Taba ea chelete re tla hopola hore ke ntho e bohlokoahali haholo hobane ntle le hore ebe re na le lipolokelo libankeng, re tobane le mathata a mangata ka litaba tsa lichelete moo ho bang le mekhatlo e tsoelang-pele ho qhekella Basotho.

E ka ba bohlokoa ho re fa malebela e le hore ka boikarabello ba rona re le Ntlo ea Mahosana, moo re tla khona ho thusetsa le ho thibela Sechaba sa rona hore se qhekanyetsoe, re be re na le boichoriso bo joalo.

E ntse e tla ba hantle hobane ka har’a Ntlo ka koano ho ile hoa ba le Litlhahiso tse ngata tsa Makala a fapaneng ka litaba tsa lichelete tseo ba neng ba bonts’a hore, mohlala –  ere ke fane ka taba eane ea wool and mohair. Re tla hopola hore Lekala la Small Business le ile la beha litaba tse joalo. Hape bekeng e fetileng re bile le baeti ba neng ba bonts’a mathata a bona le Central Bank ka taba ea lichelete tsa lihoai.

Joale litaba tse kang tseno li se li tla re thusa hore re be le kutloisiso e hlakileng ka hore na libanka le Central Bank li sebetsa joang.  Li tla re thusa le ka tse ling tse ngata! Kahoo kannete ke utloa ke ananela tlhopho ena e matla hakana ea Ntlo e Khabane le Central Bank.

 Rea e ananela.

Kea leboha.

HON SENATOR J.A. MOTS’OENE: Ha ke u lebohe, Mohlomphehi Motlatsi oa Madam President. Ke hlomphe Tafole ea hau, ke hlomphe Litho tse Khabane tsa Ntlo. Mohlomphehi, ke ema mona ke tlatsa Tlhahiso ena ea phomolo e khuts’oanyane ka Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo, ea hore re phomole letsatsing la kajeno hofihlela Labone e le hore re tle re ee thupelong e hlophisitsoeng ke Banka e Kholo ea Lesotho.

Mohlomphehi, ke ema tjee hobane ke hlokometse le hona ho mamela le ho utloa ha Mookameli oa Banka e Kholo a ne a etsa Tlhahiso a bua le basebetsi ba banka a ba tlalehela ka taba ea ho putlama hoa moruo lefats’eng ka bophara. ‘Me e ka ba hantle, Mohlomphehi, re le Baetapele re be sehlohlolong sa litaba e le hore re tle re fane ka boeletsi ho Sechaba seo re se busang hore na se ts’oare lichelete joang, e le hobane le rona re etsa seo re ba bollelang sona. Manyesemane a re: we must walk the talk!

Mohlomphehi, tabeng ena ea ho putlama ha moruo naheng ena ea rona ea Lesotho re ntse re lakatsa hore moruo o phahame, ‘me e ka ba hantle hore nakong ena eo re il’o fuoa boithuto bona ke Banka e Kholo ea Lesotho. Ke lumela hore kamor’a moo re tla be re le sehlohlolong sa litaba le hona hore re tle re bone hore bophelo ba rona bo ba boemong bo nepahetseng hore re tsebe ho ts’oara moruo, ka thupelo eo re tla beng re e fumane.

Mohlomphehi, ka mantsoe ana, hle, ke ne mpa ke re feela ke mpa ke tlatsa Tlhahiso ena ea phomolo e khuts’oane!

 Kea leboha, Mohlomphehi.

HON SENATOR M.M. MOSHOESHOE: Mohlomphehi Ntate Vice, kea leboha, Ntate.

Le ‘na ke ema mona, Ntate, ho thoholetsa Moetapele oa Ntlo ena ha a fane ka Tlhahiso ena e matla ea hore kannete re le Litho tse Khabane tsa Ntlo ena, re ke re phomotse Ntlo re ee moo sebakeng se seng se boletsoe sa Lehakoe, moo baeti ba rona ba bohlokoa, e leng Central Bank, ba il’o re rupela ka mokhoa oa Workshop.

 Taba ena ea Central Bank, Ntate, ke taba e kholo haholo hore e n’o re rupela selemo le selemo ka taba ea lichelete. Ke utloa ke le motlotlo haholo ha e le mona selemong sena e sa le maqalong a selemo tjena re tla fuoa monyetla o mokaalo.

Ke kopa feela ho u lemosa, Mohlomphehi oa ka, hore e ne e se e bile e le culture mona Ntlong ena ea Senate hore ka nako eo re bulang, ha Paramente e ncha e-ba teng, re be le induction workshop, ‘me nakong ea induction mono ke ne ke ee bone ho mengoa li-Commercial Bank.

Commercial Banks tsena li ne li ba teng li tla li tl’o re thakela ka malebela pele re kena Paramenteng hobane hangata ha Paramente e qala ho ba le ba bang ba bacha ba fihlang, kaha ba bang ba tsoile ba se ba tsamaile.

bana ba sa tsoeng ba lulang ba ntse ba le teng, e leng Marena a Sehlooho le bona ba ntse ba hloka hore ba n’o thakeloa ka malebela hore na litaba tsa investement le lichelete tseo ba li fumanang mona Paramenteng na ba ka li etsa manage joang.

Ho etsa manage chelete, Ntate, ho tloha ka eona salary eona ena eo u e amohelang –  ha u sitoa feela ho e etsa manage u ka ba le bothata bo boholo, kahoo re ntse re hloka hore libanka tseno tse joalo li tl’o re thakela ka malebela.

E ’ngoe e kholo ke ho re mosebetsi o mong oa li-commercial bank, Ntate, e ne e le hore libanka tsena ke tsona tseo ‘muso o li fang monyetla oa ho re kalima li-loan. Li-loan tsena tseo re li fumanang mona re li fumana li tsoa hona libankeng tsa li-commercial bank, ‘me ha ba tlile ba fihla ba re thakela hore na chelete ena re ka e tsetela joang, ra sebelisa e ’ngoe joang molemong oa katlehiso ea malapa a rona, kannete re ka ba motlotlo haholo.

Tšebeliso ea chelete, Ntate, ha e ame rona feela; e ama le mosebetsi oa rona oo re o sebetsang mona. O mong oa mosebetsi oa Paramente ke ho aba lichelete, ’me hore u be moabi ea hloahloa oa chelete ke hore u be u le well informed u tseba hore na ho etsahalang ke eng.

 Re qeta ho fetisa Appropriation Bill hona joale. Budget e fetile, ‘me budget eno ha e feta mona rea e komela. Ho e komela ha rona u tla hle u bone hore re e komela hobane re na le litsebo tse itseng,  empa ha u se na tsebo, kannete e tla ba bothata bona bo boholo. Ka hona kannete ke utloa ke thoholetsa Tlhahiso ena hore Central Bank e il’o re thakela ka malebela.

 Mohlomphehi, Kannete ‘na ke kopa u n’u meme le LRA ho li-workshop tseno tse joalo. 

LRA, Ntate, rea khafa ka har’a naha ka mona.  Ke eona e re etsang tax (Pay As You Earn) le VAT.  Ke tsona likhafa tseo re li khafang mona, empa ha u sheba, Ntate, kannete ehlile ha re na tlhakelo e ntle hore na khafa ena eo re e khafang na mokhoa oa hore re khone ho iketsa assess, ke hore rona re etse assess hore na ha u khola bokana, u tla khafa bokana, u sebetse, e re ha selemo se fela, ha ho nts’o thoe ho tlatsoa Tax Return Forms, uena u b’u s’u nts’u iketselitse calculations, ebe LRA eona feela e se e il’o bona hore na u nepile calculations tse joalo.

Ntho ena eo ke e buang, Mohlomphehi, LRA e e etsetsa bo-ralikhoebo, bona ba ntse ba ipatlela batho ba tsebang hohoboka libuka, book-keepers, –, ba fihla ba kopanya libuka tsa bona, ba iketsa assess, feela rona mona re etsa rely holim’a LRA feela, ‘me kannete e ka ba tlotla hore li-workshop tse tjena, le LRA e mengoe, e re rute hore re iketsetse calculations.

Lekala le leng leo ke utloang eka le ne le hlokahala hore ebe le menngoe ke la Lichelete.  Lekala la Lichelete kannete le lona e ke le ka ba teng ha ho ts’oaroali-workshop tsena tse tjena, rea le hloka, ke lona lekala le ts’oereng chelete ea naha ena ea Lesotho, ebile ke lona lekala le neng le le teng bekeng e fetileng mona, ha re fetisa Budget ka Mohlomphehi Letona le Khabane.

Lekala lena la Lichelete, haholo-holo rona re cha re ts’ola ka tsona li-salary tsa rona, ka pensions le gratuities.  Kannete re ntse re… re kile ra tsebisoa batho ba babeli mona, ho thoe ke li-desk officer tsa rona tsa Senate, tse tsoang Ministry of Finance, tsa tla tsa re rupela letsatsi le le leng mona likomiting.  Ha ho’a lekana, Mohlomphehi.  Ha ho’a lekana, ntho ena ea ho etsa manage finances ho tloha hona likomiting mono, ho tla ho tsena tsa Ntlo, re tlameha ho fuoa thupelo ea selemo le selemo, hobane litaba tsena tsa Ntlo, le li-system li’a chencha. 

Hona tjena re ne re ntse re sebelisa system ena ea IFMIS.  Ke utloile hore e tl’o tla e chencha, ‘me ha technology e ntse e fetoha, e fetoha, re tlameha le rona re ‘ne re rupeloe, re be a step ahead, re se ke ra salla morao mane, hobane kannete ea ho khutlela sekolong ke taba e thata hampe.  Feela hee Lekala lena la Lichelete le tle le ‘ne le tl’o re fa lithupelo tse joalo, hobane joale ha le sa tle, Ntate, rona re sheba Department ea hau ea Accounts. 

Batho bana ba hau ba li-Account bao u ba behileng ka mane, Ntate, kannete re ba sheba ka leihlo le bolutu, hobane re batla Sitting Allowances tsa rona ka nako, re batla hore Sitting Allowances tsena tsa rona ha li tla ka nako, ho b’o na le documentation eo le rona re e fuoang, u tsebe ho etsa checks and balances.  U tseba hantle hore na u tlile mona Senateng neng, hakae ka beke, hakae ka khoeli, but ke ho re it is a pity joale ha u bona chelete e kena mane bankeng, ha e kene ka tsela eo uena u entseng attend mosebetsi ka eona.  E lieha ho tla, ha e sa liehe ho tla, e ‘ngoe ha e tle e feletse.  Joale ke hona moo re iphumanang re qetella re loants’ana le uena, Mohlomphehi, haholo uena Ntate, rona re tla sheba uena, uena u s‘u tla sheba motho eane ua hau oa ka Accounts.

Hona tjena ha re na letho, tokomane eo re e ts’oarang ea Sitting Allowances, Mileage teng ha ke sa bua.  U nts’u re kolata le mileage oa selemong se fetileng, ha re s’o fumane leha e se e le letho.  Ha ke omane, Mohlomphehi, ke mpa feela ke le lentsoe le phefa.

Kannete ke ne ke re lintho tse kang tsena, ke tsona tse etsoang address keli-workshop tse tjena hore joale re tle re thusoe ho ba le ponaletso.  Re’a ea mono ho workshop hosane, re tla fihla ka half -past eight, nine e tla fumana re se ntse re le mono.  

Feela, Mohlomphehi, li-workshop tse tjena, eke ho ka mengoa Makala ana ao ke buileng ka ‘ona kaofela, molemong oa hore ts’ebetso ea rona e tle e re natefele.  Ha u natefetsoe ke mosebetsi, kea tseba re na le Komiti mona ea Molula-Setulo ea Boiketlo ba rona.  Re ne re tlameha hore ebe litaba tsena re li bua ho eona, re mo binela tsona mehla ena, empa kannete Molula-Setulo ‘na ha ke tsebe hore na kapa o’a lebala, o na le lefu la Dementia, o lebala ho isa litaba ho uena mane, Mohlomphehi, re seboko kannete, ha re batle re tle re sebetse re na le makukuno.  Ha u sa phuthuloha hantle mosebetsing, maoto a hau ha u ea moesebetsing a etsa drag, ba bang ebile ha ba sa tla, ka eona taba eno ea mileage, hore joale ba se ba sitoa ho ts’ela mafura.

Ka mantsoe ana, Mohlomphehi, ha ke u hlasele, ke tlatsa Tlhahiso ena.  Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT:  Oh! Ke u tlohetse, u ralolitse, ‘M’e Mofumahali.  ‘M’e Mofumahali, u ralolitse hle, ‘M’e.

Question put and agreed to.

RESOLVED:

“That when this Honourable Senate rises today, Tuesday 2nd April, 2019, it do adjourn until Thursday 4th April 2019 at 10:30a.m. The purpose of this adjournment is to allow Honourable Senators to attend a workshop on Financial Management to be hosted by the Central Bank of Lesotho on Wednesday 3rd April, 2019, starting at 09:00 hrs at Lehakoe Recreation Cultural Centre.”

MR. VICE-PRESIDENT: Re fihla pheletsong ea mosebetsi oa rona oa letsatsi la kajeno.  Ke ho re feela ke mpe ke hopotse Komiti hore hang ha Ntlo e phomola e tla lula.

The House is adjourned hofihlela ka Labone la la 4 ‘Mesa.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Orders. The House accordingly adjourned at 11:05 a.m.