11 DECEMBER 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Wednesday, 11th December 2019

The House assembled at 10:30 a.m.

(MR. VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

MADAM DEPUTY CLERK led the House in Prayer

ANNOUCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT: Honourable Members, kea le lumelisa hoseng hoa  kajeno. Re na le litsebiso tsa Laboraro la la 11 Tsitoe, 2019, ‘me tsona ke tsena tse latelang:

  • Litho tse Khabane tsa Komiti ea SDGs(Sustainable Development Goals), le hopotsoa hore kajeno ha Ntlo e phomola, Komiti ea SDGs e tla kopana hona ka mona ka Chamber ho tla amohela Tlaleho (adopt Report) e holim’a boithuto bo ileng ba ts’oareloa Mohale Lodge ka Loetse selemong sona sena.
  • Ha e le hosane teng Labone la la 12 Tsitoe 2019 Komiti ea Ketsa-Molao (Legislation Committee) e tla teka Litlaleho tse holim’a melaoana (subordinate laws) e latelang;
  • Financial Institutions(Anti-money laundering and compacting of Financial Terrorism Amendment Regulations 2019).
  •  International Organisations (Privileges and Immunities) South African Customs Unions Regulations 2019.
  • Hantle hona hosane Litho tse Khabane, Ntlo e tla fetisa Tlhahiso ea ho koala ho sa boleloe letsatsi la ho bula (Adjournment Sine Die) sebakeng sa Phomolo ea Keresemese.

Next item Madam Clerk.

2. ORAL ANSWER TO QUESTION

74.  A NEED FOR THE ROAD REPAIRS AT BELA-BELA.

HON. SENATOR R. P. L. PEETE Asked Honourable Minister of Local Government and Chieftainship Affairs if he is aware of the bad conditions of the road from Bela-Bela St Theresa Tuke to Nchochoaneng and Khotsitsi, also from Corner Exchange to Bakaneng.

If the Minister is aware, how soon shall the road be repaired for the safety of Basotho?

HON. M. TSATSANYANE ( Deputy Minister of Local Government and Chieftainship Affairs): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo. Ke hle ke ikopele le ts’oarelo ka hore karabo e ngotsoeng ha e s’o fihle matsohong a ka, empa ka hobane Ntate ke ile ka utloa ha u re khalemela re le Ntlo e Katlaase ke ile ka re ke tle ke mathe ke e arabe hobane ke taba tsa Ofisi ea ka Mohlomphehi.

Ntate, tsela e tlohang Bela-Bela, St. Theresa e eang Nchochoaneng ha Khotsitsi holim’a ho le joalo tsela tseno ke tsela tse telele tse ikarabellang Lekaleng la Public Works and Transport, ‘me litaba tseno Ntate re li fetiselitse teng hore likarabo li tle li hlahe hona Lekaleng leno.

Tsela ea Corner Exchange e eang Bakaneng eona Ntate ke bolella Ntlo ena hore Labone le fetileng ke ile ka ea mono ka il’o thakhola tsela ‘me mosebetsi o se ntse o tsoelapele.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR J. B. MOTSOENE: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President. Ntate, empa e le ts’alo-morao feela. Mohlomong, Honourable Minister joale ka ha a hlalosa motho ha se le hobane ke reka sefahleho sa hau, ha motho a  ka sheba menyabuketso ea hau Lekaleng mona… ‘moho le Lebatooeng la hae ‘me ke takatso e kholo Mohlomphehi re le Litho tsa Ntlo ena ea Mahosana hore litlhoko tsa sechaba tsa mantlha hobane tsela tse oelang mono ekare li ka atametsoa.

Ke mpa ke re na Mohlomphehi Letona le Khabane tabeng eo u buang ka eona ea hore u thakhotse litsela tse ling ebe ho ne ho ka ba joang, Mohlomphehi ha u ne u ka tsamaea ka hare ho naha ka moo ho ea hlahloba kapa hona ho sheba feela litsela tse eang libakeng tse sebelisoang ke sechaba? Nka bua ka taba ea liofisi tsa Marena a Sehlooho, lipetlele le libaka tse ling tseo re lulang re botsa lipotso ka tsona. Mohlala, tsela e tlohang …Pitseng mane ho tsamaea ho ea  Matlameng e boela e khutlela  Mphosong. Ke litsela tse ling tseo u bonang e le tse thusang sechaba ho fihla lits’ebeletsong ha bobebe. Joale ke re na ebe Mohlomphehi ho ne ho ka ba joang, Ntate ha u ne u ka ipha nako u ke u pote naha ena ea Lesotho litereke kaofela u be le timetable ea hau u tle u shebe hore na ebe katamelo ea tsona litsela tse joalo mohlomong ebe meralong ea Lekala la hau ebe na u ka li sebetsa ka tsela ea mofuta ofe na.?

HON. M. TSATSANYANE: Kea leboha Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo. Ke kopa ke khobe Mohlomphehi mats’oafo hore litsela leha a li bitsitse tseo ke li utloileng bongata ba tsona tseno, ke tsa tsa Matlameng. Ke litsela tseo ke ileng ka ea ho tsona ‘me ke litsela tsa Public Works and Transport hobane ke ne ke ntse ke le Lekaleng leno.

Ha ke re ke le khoba mats’oafo ke hore ke le joetse hore Public Works and Transport e qeta ho reka yellow plant le eona ‘me re le ‘Muso oa 4×4 re entse qeto ea ho kopanya Public Works le Local Government hore hohle moo litsela tsa rona li kopaneng machinery ena e tle e sebetse ‘moho ‘me hona joale ha ke tloha mona Mohlomphehi oa ka, ehlile ke ntse ke pota Lesotho.  

Re qalile ka hore nke ke shebane le mechine ena ea rona e mesehla hore na ho phela efe ho shoele efe, re tle re tsebe ho bona na re kena joang hore re lokise litaba hobane bongata ba thepa ena ea rona e ts’ehla ea Local Government ehlile ho bonahala e se maemong ao e ka khonang hore e sebetse.  Re se ntse re sebetsa ka’nete hore re bone hore na re tla kopa-kopa kae hore re lokisetsoe  mechine e sebetse re tle re tsebe ho le thusa.  Joale empa libaka tseo re ka reng ehlile ho na le mathata-thata, ka’nete Mak’hanselara a se a re boleletse ‘me pele ho Keresemese re itse re tla atamela le hohle mona moo u fumanang hore bafu ha ba sa khona ho fihla ka lebaka la litsela tse mpe. Ehlile re itse pele ho Keresemese re kena kathata re lokisa litaba tseo ekareng tseno.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR P.K. MOSENENE: Kea leboha, Mohlomphehi. Potso ena e mpa e iqholeletsoa feela ke Karabo eo Mohlomphehi Letona a qetang ho e beha ea mechine ena e bonahalang eka ke mashoa-a-tsoha, hore na Lekala na le na le bo mechanic ba lekaneng kapa bothata ke chelete ea ho reka thepa e lokisang mechine ee?

Ke rialo hobane joale re bona ehlile hohle mona moo re tsamaeang teng e beuoe e shoele e pakuoe, joale le lintho tsena tse e katang ba ntse ba nka thepa eno ba  rekisa li-part. Joale Mohlomphehi, ba nka boikarabello bofe ho bona hore thepa ena e sireletsehile khahlanong le batho bona bana ba e sebelisang ba e teeang na?

HON. M. TSATSANYANE: Kea leboha, Mr.Vice-President. Mohlomphehi, Ntate ehlile joale ka ha re cho re re re ntse re pota-pota ho lekola thepa ena ea ‘Muso eo ho bonahalang ho na le batho ba ikhapelang eona ‘me le mokhoa ona oo thepa ena e sebelisoang kapa e lokisoang kateng, ehlile re tlil’o tla re fetola mokhoa ono hobane ho bonahala ho ne ho ipatletsoe batho feela ba itlhahelang moo ba itlhahelang ba fihla ba etsa win tender ebe ba tsamaea ba re mechine e shoele leha e sa shoa.

Kea kholoa taba ena Lekaleng mona re batlile batho bao e leng litsebi tseo ehlileng li tsebang ho lokisa mechine e le hore re tle re il’o etsa assess hore na ehlile mechine eno ebe e shoele kapa ho be ho ntse ho nkoa li-part ebe ho itjelloa chelete.Ke hobane ha nka u bonts’a chelete eo ho thoeng e sebelisoa ho etsa maintain mechine ena, pelo ea hau e ka ba bohloko, Mohlomphehi oa ipotsa hore na re ka be re entse litsela tse kae.

Re ikelelitse, re ile ra ka ra atamela Lekala la Finance hore re ke re il’o sheba mechine hobane mechine eo re ileng ra re ha e sa na mokhoa oa ho lokiseha e mpe e rekisoe, joale re le Lekala re tle re fuoe tumello ea ho reka  new machines hobane taba e bolaileng ‘Muso ka nako e telele ke hore  o ne o reka mechine o sa emise. Joale ha o rekile mechine o sa emise, u fumana hore tokiso ea eona kaofela e oela matsohong a Lekala, empa moralo ona oo re fihlang ka ona oa hore re batla …machine ke hobane machine bophelo ba teng kaofela bo tla be bo ntse bo setsoe morao ke batho bao e le beng ba eona.

Ke nahana mokhoa ono o tla re thusa hore re se ke be ra ba le mechine e mengata  e lutseng feela e se na thuso. Re be re le mechine e fokolang empa e tla etsa mosebetsi.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR J. B. MOTS’OENE: Kea leboha, Mohlomphehi. Ke ne ke re Mohlomphehi Letona le Khabane ke mametse hantle  likarabo tsa hae tse utloahalang. Ke mpa ke khathatseha, Mohlomphehi, ho na le pina eo re tloaetseng ho e bina ka koano ea ho etsa mainstream Makala ana a ‘Muso. Taba eno re e bua hobane ha u ka sheba LMPSleLDF, ba na le litsebi ho hlaha likolong tse ka sebetsanang le tsona litaba tse joalo, feela joale u tla fumana hangata chelete ena ea ‘Muso e lahleha hobane re sa shebe hore na litsebo tse teng re li sebelisa joang. Ha le ea phathahana kathata hakaalo hore motho a ka cho joalo ha u ne u sheba mesebetsi ea bona kapa u ntse u e sheba le morao-rao tjena.

Hore na ebe Mohlomphehi ha u e nka mofao taba ena ekaba  oa e araba kapa ha u e arabe, u bona eka ha le etsa mainstream litaba tsa ts’ebetso ts’ebelisanong ‘moho ea Makala, litsebo tse joalo li se ke tsa lula feela kahar’a makala a mang li sa sebetse ka thata-thata. Li thuse makala a mang ao ekang lona lena la Local Government hobane ka’nete le batla le pharalletse haholo hore tokiso ea mechine e joalo mohlomong ba e etse. Ha le bone eka e ne e tla ba thuso e kholo na, Mohlomphehi?

HON. M. TSATSANYANE: Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli. Mohlomphehi, taba e joalo ke taba ea bohlokoa haholo ‘me ke taba eo re se ntse re e etsa Mohlomphehi. Bekeng ena e tlang u tla bona mane Queen II Hospital  e liuoa ke Sesole sa Lesotho ‘me   se tla be  se sebetsa le Public Works le Ministry of Health.

Ke re taba eno, Mohlomphehi oa ka re se ntse re e etsa ‘me joale ha u se u mphile eona. Ke tla e nka mofao ho ea Lekaleng lane la haeso, ke bone hore na re ka sebelisa litsi tseno joang.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR S. K. MASUPHA: Kea leboha, ke hlompha Motlatsi oa Letona ka litaba tseo a tlileng ka tsona. Ke ne ke mpa ke re na ebe Mohlomphehi u ka ntumella hore nke ke re setlhare sa hole feela… e le taba tse amanang le litaba tseo?

Joale ka ha Mohlomphehi oa ka Ntate Letona a tseba hore ho na le tsela ena e tlohang Ha Ts’osane e eang Sekamaneng, ena e qetang ho eketsoa, tsela ena ka mokhoa oo ke eeng ke bone likoloi li matha kateng  kahar’a motse, ke utloa ke ts’ohile ke bona ekare ho ka’na hoa ba le kotsi ea hore bana ba bolaoe mono.

Hona tseleng eona eo, ho na le tsela ena e theosang e arolang ho tloha mono ho ea Ha Rasta, kea kholoa taba ena ke se ke ile ka e beha Mohlomphehi, empa ke bona eka ekare tsela ena… khopolo ea ka ke ne ke lumela hore ha ho thoe lets’oana le sa ntsane le le sieo e tla lokisoa ka hore e mpe e ntlafatsoe ka hore e ts’eloe empa e ntse e ts’oana. Ke bona ho ntse ho etsoa liforo feela tsena tsa metsi. Mohlomphehi, ebe ekaba taba ee tafoleng ea hau  eona e maemong afe?

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. M. TSATSANYANE: Kea leboha, Mohlomphehi. Ntate, letsatsing lona lena ho tloha ka hora ea pele ehlile tsona litaba tseo ekareng  tseno  li fihlile. Ke tla be ke le tseleng eane  e ntseng e etsoa ke Local Government ea Mohalalitoe, ke il’o hlahloba tsona litaba tseo ekareng  tseo.  Ke u ts’episa hore ha ke tloha hona teng ke tla fetela hona tseleng eona eno.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR M. LEBESA: Kea leboha, Ntate Motlatsi oa Madam President. Ke etsa follow up ke botsa Mohlomphehi Letona hore na lisebelisuoa tsa tsela, e leng (yellow plant) tsena tse sebelisoang ke li-council …Basotho ba  seboko se seholo ka hore liofisiri tseno tseo e leng li-driver tsa …ho bonahala ba nyanya mafura a likoloi tseno ebe ba a rekisa. Qetellong ebe boemo bo joalo bo liehisa phano ea lits’ebeletso sechabeng…u fumane ho se ho thoe machine ono  o pakuoe bothata ke tlhokahalo ea mafura.

Feela tsietsi e kholo e le hore ba hlile ba na le …moo ba pakang teng ebe ba nyanya likoloi tseno, qetellong ebe ‘Muso ona tabeng ea phano ea lits’ebeletso o oa lieha leha o fuoe target ea hore ka hare ho council e itseng re tla otla nako e kana re qete.  

Na boemo boo, Mohlomphehi le tla lisa batho bao ba khannang mechine hore ba tlohelle ho nyanya likoloi tseno hore target ea lona ka bosebeletsi baLekala la Puso ea Libaka le  Borena le e fihlele ka nako e  lebeletsoeng na?

MR. VICE PRESIDENT: Honourable Minister, ke utloa eka ekare taba ea Setho se Khabane e ke e eme hanyane u ke u e arabe.

HON. M. TSATSANYANE: Kea leboha, Mohlomphehi. Mohlomphehi Ntate litaba tsa hau ke litaba tse tsebahalang tsena tse soto tse etsoang ke bana ba Basotho ba fuoeng mosebetsi. Empa ha se hore re tla thibela batho kapa re shebane le batho ba ntseng ba nyanya diesel Ntate.

Naheng ena ea boahelani re se re fumane hore ho na le mokhoa o sebelisoang oa hore ho khonoe ho etsa monitor the diesel e kahar’a mechine ‘me selemong se tlang sa lichelete ehlile re kopile hore re mpe re fuoe chelete eo re tl’o tla re kenya system eno e bitsoang dashboard. Ha e na sheba feela litaba tsa diesel, e tla sheba le movement ea machines eno kaofela hore na e hokae ‘me ho be le dashboard kahar’a Ofisi ea PS le ea Matona Maseru mona ‘me re tla tseba machine o mong le o mong hore na o tsamaea ka nako efe, o sebetsa joang.

Kea leboha, Mohlomphehi.

HON. SENATOR M. SEBATANA: Kea leboha le ‘na, Ntate. Ke hlomphe Tafole, ke hlomphe Litho. Ke mpa feela ke ema mona ho tla bolella Ntate Letona hore ‘na haeso ha Mabote ka’nete li kene Lithakali mosebetsi o tsoelapele ‘me.

Kea leboha.

MR. VICE-PRESIDENT: Honourable Minister, ba ne ba u hlolohetsoe Ntate. Ke bona eka ba u hlahile ka mahohle, Ntate. Ha ke bone eka ho sa na le letho.

Re fihla pheletsong ea mesebetsi oa rona oa letsatsi la kajeno. Ntlo e tla phomola ho fihlela hosane ka Labone ha hora ea leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo hoseng.     

ADJOURNMENT

There being no further Business on the Order Paper Mr. Vice- President adjourned the House without question put pursuant to the  Standing Order. House accordingly adjourned at 10:55.