7 NOVEMBER 2019 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Thursday, 07th November, 2019

The House assembled at 10:30 a.m.

(MR. VICE-PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT: Kea le lumelisa, Litho tse Khabane hoseng hoa letsatsi lena. Litsebiso tsa Labone la la 07 Pulungoana, 2019.

  • Litho tse Khabane li hopotsoa ka memo ea ketekelo ea Sehopotso sa Bahale (Armistice Day), e tla t’soareloa Makoanyane Square ka Sontaha sa la 10 Pulungoana, 2019. Litho tsohle li koptjoa ho ba teng.
  • Litho tse Khabane hape ho tla ba le Tulo e kopanetsoeng ke Matlo a mabeli ka Labobeli le Laboraro la bekeng e tlang ho tla ts’ohla Tlhopho-Bocha. Sebaka re tla se tseba pele Ntlo e phomola kajeno.
  • Litho tse Khabane li koptjoa ho kopana le ‘M’e Mantsoaki Moorosi ho ngolisa sebakeng sa leeto la ho tsamaea ho ea Morerong oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho, ho tloha ka la 21 ho isa ka la 23 Pulungoana. ‘Me Litho tse Khabane ka ‘nete ho molemong oa Tafole hore ho tle ho tsejoe hore ho hlophisoe hantle. Ka hore Litho tse tla tseba hore li ee leetong li tle li ingolise ka nako ele hore litlhopho li tle li etsoe, ‘me ka ‘nete re se re kopa hore taba eo e tle e etsahale. Mofumahali ‘Makholu o tla mpakela hore joale e se ehlile ebile nako e telele haholo, taba ena e ne e lokela hore ebe e ne e phethahale. Re tla be re hopole hore  re ne re na le Motion ka mona o neng o bua ka litaba tseno, ‘me leeto lena le tla re thusa hore re tsebe ho ba le debate tse keneletseng re na le litaba tse felletseng ka hore na morero oo o re t’soaretse litaba life.
  • Tsebiso ea ho qetela. Litho tse Khabane re na le Bill, Supplementary Appropriation Bilsl,  tsa ho tloha ka selemo sa 2009/2010 ho fihlella ka 2017/2018, ‘me ke ne ke re li ngata Litho tse Khabane. Ke re na ebe Ntlo e Khabane e ka se khahloe hore lumella hore Mohlomphehi Letona le Khabane a li sebeletse ‘moho, ke ho re re li etse ‘moho li tlanngoe ‘moho selemo le  selemo mohlomong o tla ba sa ntsa a fana ka mabaka le hore na_ke ho re re se ke be ra nka 2009/2010 ra e etsa all stages ra e qeta, eaba re kena ho e ‘ngoe. Ke bona eka re khannela ho ea ka mor’a lijo tsa mot’seare. Joale ke re na ho ka khahla Litho tse Khabane hore re sebetse joalo.

Question Put and agreed to.

MR. VICE-PRESIDENT: E le hore, Honourable, Ntate, re tla kopa hore o tlo o li matahanye ‘moho, Ntate.

Next Item Mr. Clerk!

MR. VICE-PRESIDENT: Ntlha ea Tsamaiso Morena oa ka oa Tajane.

HON. SENATOR T.M. MOHALE: Kea Leboha, Ntate Motlatsi oa President. Ke mpa ke kopa Tafole ka uena, Ntate, hore e tle thuse Ntlo e Khabane ho fana ka lipampiri tse amang taba ea Thlopho-Bocha. Kea kholoa o tla hopola hore ho tloha Labone le fetileng le bekeng ena Litho tse ‘maloa li ne ntse li le sieo malebana le litaba tsa Tlhopho-Bocha.

‘Me re ne re kopa, hle, Ntate Motlatsi oa President, hore u re thuse ka ho re Tafole e tle e anetse lipampiri tseno hobane ke litaba tsa bohlokoa tsa maikutlo a sechaba. Re ne re kopa hore Litho tse Khabane li fumane lipampiri tseno matsohong e le hore litlhahiso tsa tsona li tle li be teng bekeng e tlang, ‘me ka har’a tsona li tle li shebe litaba tse amang Ntlo ena ea Senate ka kotloloho litabeng tsa Paramente le litabeng tsa Molao oa Motheho,

Kea Leboha, Ntate.

MR. VICE-PRESIDENT: Kea Leboha, Morena oaka, ke taba e kholo ea bohlokoa, Ntate Clerk, hore re tle re bone hore Litho tse Khabane li ea ‘mokeng ono li fumane lihlomo tsohle,li itukisitse ka nako joalokaha Morena Mohale a bont’sa e le hore mohlomong ba be se ba utloisisa le hore na bona ba ka eketsa kapa ba fokotsa hokae, re Lebohile haholo, Morena oa ka. Mofumahali Nthati.

HON. SENATOR N. BERENG: Ntlha ea Tsamaiso, Ntate, ke tlatseletsa Ntate Mohale. Ha ho na le moo ke eang, Ntate, empa feea ke re ka ha joale le nako e se batla e ile ke kopa Litho tse Khabane li tle li shebe mona ho Constitutional Reforms, li tle li shebe page 50, ke eona e ba amang ka kotloloho haholo Marena a Sehlooho. Ebe ha re tla mona ho Parliamentary Reforms li tle li shebe page 14, che, other than that e se just those kaha nako e se ile li mpe li etse focus mono haholo.

MR. VICE-PRESIDENT: Re lebohile haholo, Mofumahali,

Next item Mr. Clerk!!!

Question 63

HON. SENATOR K. T. MATELA: To ask the Minister of Water to highlight the Senate on the progress pertaining to the Lesotho Highlands Water Project hydropower generation for phase II of the LHWP, as well as the progress regarding Polihali Dam.

HON. SENATOR R. MOPELI: Ha ke Lebohe Mohlomphehi, ka uena, Ntate, ke ema mona lebitsong la Morena oa Sehlooho oa Makhoakhoa ho ’motsetsa potso ena ea 63.

MR. VICE-PRESIDENT: Honourable Minister of Water.

HON. MINISTER S. NTSEKELE (MINISTER OF WATER): Kea leboha, Mohlomphehi Deputy President. Ntate, ntumelle hore ke tlalehele Ntlo ena e Khabane ka hore Lekala la heso ka thuso ea lichelete tsa Banka ea Lefat’se, e sebelisa lefapha lena la LHDA, e entse boithuto ba phehlo ea motlakase ka metsi. Boithuto bona bo ne bo shebane le phehlo ea motlakase moo metsi a neng a pompeloa holimo ebe a se a tla a lelemela ka motheo ho fehla motlakase.

Eleng pump storage, le libakeng tse ling tse 53 tseo tsona ho se nang tlhokahalo ea ho pompela metsi hobane letamo le phahametse libaka tse joalo, ‘me metsi a tlatleha hore a lelemele ho fehla motlakase eleng ntho e bitsoang Conventional Hydropower Station. Litlaleho, Mohlomphehi, tsa mapomela li hloaile libaka tse tharo (3) ka hara linoka tsa Senqu le Malibamat’so, le phehlo ea motlakase ka mokhoa ona oo re reng ke li mini hydro stations Katse moo letamo le se ntse le ahiloe, Ha Mohale le mane Polihali moo eleng hore letamo le tlo qaloa ho ahoa.

Ha ele tabeng ea khaho ea letamo le tonnoro teng, likonteraka li tla tsoa pele khoeli ena ea Pulungoana e fela ‘me likonteraka li lebelletsoe hore li be li tekenne ka ‘Mesa, 2020. Athe khaho ea letamo e lebelletsoe ho qala ka Phato ho isa Loetse, 2020. Ke kopa hore ke qetelle litaba tsa ka hona mona. Kea kholoa haeba kea lumelloa ke be ke behe Ntlo e Khabane hore, e le hore mosebetsi ona o phethahale bekeng e tlang ka la 13 ho isa la 14, Letona la Africa Boroa la Metsi joaloka ’na, le tla be le le teng koano Lesotho hore ho tlo thakholoa tsela e tlohang Mapholaneng ho leba Polihali moo letamo le ilo ahoa teng,

Kea Leboha.

MR. VICE-PRESIDENT: Potso e nyanyeletsang ha e eo? Mr. Clerk.

PROCCEDINGS ON SUBSTANTIVE MOTIONS AND BILLS

SUPPLEMENTARY APPROPRIATION (2009/2010) BILL, 2018

MR. VICE-PRESIDENT: Honourable Minister, please pile off the Bills for us, Ntate.

HON. MINISTER M. MAJORO (MINISTER OF FINANCE): Mohlomphehi kea Leboha ka sebaka sena le hore u etelletse pele taba ea hore re li otlelle ‘moho. Leha ho le joalo re tla hloka hore re tle re li hlophise hantle ele hore ka nako eo ke buang ka tsona, re be re na le bonnete ba hore li matsohong. Ka hona, ke lakatsa ho li lokolisa ka bonngoe ele hore re tle re etse bonnete ba hore Litho li li t’soere kaofela.

Ea pele ke 2009/ 2010, e lateloe ke 2010/2011, e lateloe ke 2011/2012, ebe 2012/2013, ebe 2013/2014, ebe 2014/ 2015, ebe 2015/2016, eno le nna ha kena eona, 2015/2016. Joale ebe 2016/2017, le eona ha ke na eona. Ha ke sheba kahara Order Paper, Mohlomphehi, hona le taba e ‘ngoe hape e re tlamehang hore re tle re e hlokomele.

Page 3, number 8, ke 2014/2015 ebe e lateloa ke 2016/2017, eleng hore 2015/2016 in the Order Paper is missing as well. Ke hobane ele siko e sa ka ea tla hohang, ha e eo hohang. Ke tlaleheloa hore eona e ne ese e entsoe e fetile, Kea Leboha.

Bahlomphehi ba ka, nke ke fane ka hore na li-Supplementary Appropriation Bills tsena na hantle ntle li bolela eng, ‘me kahar’a Molao oa Lichelete na li lokiselitsoe hore li tle li t’soaroe joang. Re ea tseba hore re qala ka ho isa likhakanyo tsa lichelete kahara Paramente ebe li feta ka ntho eo ho thoeng ke Appropriation Bill kapa Appropriation Act.

Empa hee matla a t’sebeliso ea lichelete a ‘Muso oa Lesotho a kahar’a Appropriation Act, le Melaoana e meng e se ntse e le teng e laolang hore chelete e tle e sebelisoe joang. Eleng hore re na le Melaoana e bitsoang statutory legislations, e se ntse e laola; e lulang e laola hore chelete e tle e sebelisoe joang. Mohlala; lichelete tsa likoloto Paramente ha e hloke ho li aba selemo le selemo. Re na le Molao o reng ha feela re kolota batho, chelete eo re e nke e tlameha hore e pataloe ka hona ha e etsoe Appropriate ke Paramente selemo le selemo, e se ntse e fanoe ke melao e meng  ntle le appropriation acts.

Re na le melao e meng,  hape e re tla e etsa e tla aba lichelete on a permanent basis. E le hore selemo le selemo ha re tla ka mona ka Appropriation Act, re nka karolo e ‘ngoe ea chelete eo eleng eona eo ‘Muso le Paramente li e abang. E ‘ngoe e nkoa ele a forgone conclusion hobane e se ntse e abiloe ke ke melao e meng ntle le Appropriation Act.  Re na le melao e meng hape eo re tla e etsa, e tla aba lichelete on a permanent basis, e le hore selemo le selemo ha re tla ka mon a ka Appropriation Act, re nka karolo e ‘ngoe ea chelete eo e leng eona eo ‘Muso le Paramente li e abang.  E ‘ngoe e nka e le for gone completion, hobane e se e ntse e abiloe ke melao e meng.

Ha chelete e se e abiloe e ea sebelisoa, ‘me qetellong re tlameha hore re ise tlaleho kapel’a Paramente, ea ts’ebeliso ea chelete eno, ‘me tlaleho eno ke e mona e etsoang ke Auditor General.

Molao o tlama hore tlaleho eo, e tle e kenyeletse ts’ebeliso ea lichelete e hlahileng kahar’a Appropriation Act, e be e kenyeletse le tlaleho ea ts’ebeliso ea chelete e kahar’a Supplementary Appropriation Act.

Paramente selemo le selemo e tla aba chelete eo ho thoeng ke Contingencies F       und, eo ka nako eo e e abang, ke chelete feela e sekolokoto mono eo ho thoeng ‘Muso e re ha lintho tse neng li sa elelloeha ka nako eo re etsang Likhakanyo tsa Lichelete li hlaha, o tl’o nke chelete ebe joale o e abela Mmakala a hlokang, moo ho bileng le tlokotsi, empa e tle e re pele tlaleho ea ts’ebeliso ea lichelete e khutlela kahar’a Paramente, ho b’o bile le Supplementary Appropriation Act.

E leng ho re Tlaleho ea Auditor General, selemo le selemo e tlameha ebe hon a le Appropriation Act, hape ebe ho na le Supplementary Appropriation Act, e le hore a tle a tsebe ho kenyeletsa lipalo tseno tsa contingencies.  Le lichelete tse ling tse ka hlahang kar’a selemo, tseo ‘Muso o n’o sa elelloa hore li tla ba teng, ebang ‘Muso o ile oa li sebelisa.  

Ka hona ntho eo re e etsang, Mohlomphehi, ke ho etsa recognise hore ka nako e telele, ho tloha 2009 ho fihlela ka nako eo re neng re qala ts’ebetso eona, re phutha Supplementary Appropriation Acts tsena, ho bile le tlolo ea molao ka hore Lekala la Lichelete ha le ka ba la etsa ts’ebetso ea lona ea hore Appropriation Acts tsena li etsoe, ‘me ha u ka khutlela morao ho sheba Auditor’s Reports, ehlile li hlakile hore tlaleho ena ea lichelete ha e ea kenyeletsa sohle seo re se tsebang ka ts’ebeliso ea lichelete, ho na le lichelete tse setseng ka thoko, hobane ho sa ka hoa etsoa Appropriation Act.

Seo ke se etsang kajeno, Bahlomphehi, e se e le ho phethisa molao, ha e le hantle-ntle, Appropriation Bills tsena li tlameha li etsoe pele Auditor General Report e etsoa, e be li kenyelelitsoe kahar’a eona.  Empa hamorao tjena ho tloha ka 2017, ehlile re li phahlile kaofela, re etsa bonnete ba h ore pele Tlaleho ea Auditor General e tsoa, Appropriation Bill e tsoile, ‘me Mmolao o re e tlameha e be e tsoile ka khoeli ea Phupu, hobane ka khoeli ea Phato e tlameha e kenyeletsoe kahar’a Tlaleho ea Accountant General, e eang ho Auditor General.

Molao oa rona o re fa likhoeli tse hlano tsa ho etsa tlaleho e behoang kapel’a Auditor General.  Ka hona Appropriation Bill e tlameha e etsoe pele ho nako eno.

Ke lakatsa ho tiisetsa Ntlo hore hamorao tjena, re khutletse temeng, ‘me Appropriation Bills li etsoa ka nako, ‘me Auditor General o se a khona hore a li kenyeletse pele a etsa tlaleho ea hae.

Ha ke chulo joalo, Mohlomphehi, joale ke lakatsa hore ke li qale kaofela, ‘me ke tla bala lebitso la Appropriation Bill, joale ke bue ka lichelete tse sebelisitsoeng le hore na chelete e joalo e ne e tsoa hokae.  Ke ntano ea ho e hlahlamang ke bue ka lebitso la Appropriation Bill, ke bue ka lichelete tse tsamaeang le eona.

Mohlomphehi, joale ke qala ka Supplementary Appropriation, 2009/2010 Bill, 2018, ‘me Appropriation Bill ena e re, the object of this Bill is to make supplementary provision for the amount of M194,894,630.  Ke chealete e tsoileng kahar’a Consolidated Fund, ho ts’ehetsae Supplementary Expenditure under Re-Current Budget le Capital Budget for Fisphysical year 2009/2010, ‘me Cchelete ena e sebelisitsoeng, e kaalo ka M198.8 million, M153.4 million ea eona e tsoile kahar’a Contingencies Fund, ha M41.8 million eona e entsoe re-allocate ho tloha ho Li-projects tsa ‘Muso tse neng li bonahala li ne li sa kenngoe ts’ebetsong ka sekhahla.

Mohlomphehi, ke ne ke kopa hore bongoli bo tle bo nthuse ka pampiri ea 2014/2015, e le hore e tle e re ha ke fihla ho eona ke tle ke se ke ka emisa, kapa 2016/2017.  Ke fetele ho 2010/2011 Supplementary Appropriation 2010/2011 Bill, 2018. 

Eona e bua ka supplementary provision.  Ts’ebeliso ea chelete e kaalo ka M425.7 million, e tsoileng kahar’a mokotla oa ‘Muso oa lichelete, ‘me e sebelisitsoe molemong oa Re-Current Budget le Capital Budget selemong seno sa 2010/2011.  Chelete e kaalo ka M99.6 million e tsoile kahar’a Contingencies Fund, eaba chelete e kaalo ka M115.5 million e etsoa kahar’a re-allocation of capital projects.  Ha capital projects li sa kenngoe ts’ebetsong ka sekhahla, hoa etsahala hore ‘Muso o tsekise tse sa sebetseng, ebe o fetisetsa chelete ena ho t se sebetsang ka sekhahla.

Ka hona selemo le selemo ho na le ntho e bitsoang re-allocation.  Re tloaetse ho e etsa ka khoeli ena ea Mphalane, Mohlomphehi.  E leng ho re cheleteng eno e M45.7 million, M99.6 million e tsoa kahar’a Contingencies Fund, M115.5 million e tsoa ka re-allocation, ‘me joale eaba selemong seno re sebelisa M210.7 million, e le e tsoang kahar’a chelete ea sekoloto e bitsoang Government Bonds, e neng e le Central Bank of Lesotho.

Ke e fete, Mohlomphehi, joale ke ee ho Supplementary Appropriation 2011/2012 Bill, 2018, ‘me eona e bua ka chelete e sebelisitsoeng ea keketso, e kaalo ka M893,000,000, ‘me e sebelisitsoe ho ts’ehetsa additional spending ea ¬Re-Current Budget and Capital Budget Selemong sa 2011/2012.  Chelete e kaalo ka M55.7 million e tsoile kahar’a Contingency, ‘me eaba re-allocation eona e ba M86.2 million, eaba M740.1 million eona e tsoa ho donors.

Nke ke hlalose ena ea donors, Bahlomphehi.  Ha re etsa budget, re etsa likhakanyo tsa hore na capital projects tse filoeng chelete ke bafani na li tla sebelisa chelete e kae.  Hoa etsahala hore ebe likhakanyo tseno tsa rona li otlela tlaase, kapa li kaholimo ka mokhoa oo ho neng ho nahannoe kateng.  Haeba re ne re li behile tlaase haholo, ebe Li-projects tsena li ile tsa sebetsa kapele, eaba bafani ba fana ka chelete e ngata ho feta eo rona re neng re e kentse kahar’a budget, rea e lumella chelete eno e tle, hobane ts’ebetso e phethahala ka sekhahla, ka nepahalo, kapele, ‘me joale hee, re tlameha hore re tl’o e tlaleha ho Auditor General le ho Paramente.  Ka hona Sselemong seno sa 2011/2012, ho ile hoa ba le M740 million extra, e neng e tsoa ho donors, e le loans and grants.

Ha ke feta eno, Mohlomphehi, ke ea ho Supplementary Appropriation 2012/2013 Bill, 2018.  Eona e bua ka chelete e kaalo ka M618.4 million, eo e leng chelete e ileng ea eketsoa, kapa ts’ebeliso ea chelete e ileng ea eketseha.  Ha e le joalo, e tsoileng kahar’a Contingencies Fund e bile M151.2 million, eaba ho eona re-allocation eaba M333.4 million.  Selemong seno Contingencies Fund e ne e le M100,000,000, empa e ile ea boela ea eketsoa hore e tle e etse cover M151.2 million eno, ‘me e ile ea eketsoa ka chelete e kana haeba ke bona hantle, e ile ea eketsoa ka chelete a kana ka M131 million, ‘me eaba joale re sebelisa out of the Contingencies Fund M151 million.

Kea e feta, Mohlomphehi, ebe ke ea ho Supplementary Appropriation 2013/2013 Bill, 2018.  Chelete e ileng ea sebelisoa ke M1 billion or M1,008.3 million, e tsoileng kahar’a mokotla oa sechaba ho ts’ehetsa additional Re-Current Budget le Capital Budget, ‘me chelete ena e tsoile kahar’a Contingencies Fund e le M156.2 million, ‘me it was appropriated, Contingencies Fund was replenished ka M60 million hore joale M156 million ena ho t le ho be bonolo ho e nts’a. Ka hona re ile ra qala ka Contingencies ea M100 million, ea etsoa supplement ka M60 million, eaba ho sebelisoa M156 million.

Joale ha re feta mono, eaba chelete e kaalo ka M547.4 million e etsoa re-allocate kahar’a Capital Budgets, ‘me eaba M304.6 million e tsoa ho bafani.

Re e fete, Bahlomphehi, joale re ee ho Supplementary Appropriation 2014/2015 Bill, 2018.  Eona ho i le hoa sebelisoa extra, chelete e kaalo ka M1.9 billion, e tsoa ka mokotleng oa sechaba, molemong oa Re-Current le Capital Budget, ‘me ho eona chelete e kaalo ka M82.3 million e tsoile kahar’a Contingencies Fund, eaba ho eona ho ba le chelete e kaalo ka M200,000, 000, eo morero oa eona e neng e le ho e a likhethong tsa 2015, ‘me chelete eo e ne e tsoa kalimong ea rona e bitsoang Government Bonds e lulang mane Central Bank.  Re ile ra ea kahar’a Government Bonds, ho lefella likhetho tseno, ‘me re ile ra nts’a M200,000,000, e le hore re tle re khone ho ea likhethong.

Ho ile hoa boela hoa ba le chelete e kaalo ka M164.5 million, e tsoileng kahar’a ntho e bitsoang Centralised item, e le ho tlatsetsa mokotleng oane oa Contingencies, hore re tle re tsebe ho etsa lintho tseno kaofela, ho kenyelletsa le ho ea likhethong.  Joale chelete e kaalo ka M547.4 million e ile ea etsoa re-allocate, ho tloha ho projects tse ling ho ea ho t se ling, ‘me Bahlomphehi, lea elelloa hore na lichelete tsena tse ngata hakana tse etsoang re-allocate from capital projects na li bolela’ng.  Hona ho bolela hore the budgeting ea capital projects was less than desirable and it is very in-accurate, ‘me ka hona chelete e ne e sitoa hore e sebetse.

Ka nako e tlang ke tla tla tlalehao hore bothata bona ke bona bo feta, hobane matsatsing ana re-allocation ehlile li theohile, ha li sa le ngata haholo, projects li sebelisa lichelete tsa tsona, ‘me mabaka a teng, ehlile a hlakile.  Ke mabaka a ho ntlafatsa leano la ho etsa budget for capital projects, ao ke tla bua ka on a ka nako e tlang.

Chelete e tsoang ho donors e ile eaba M304.6 million, ‘me ka hona eaba total e fihla mane ho M1.8 billion.

Joale ke e fete, Bahlomphehi, ke ee ho 2016/2017, ‘me eona e ile eaba chelete e kaalo ka M2.2 billion supplementary spending, e sebelisoa sebakeng sa Re-Current and Capital Budget, e tsoa mokotleng oa naha.  Cheleteng ena ho ile hoa ba le M123.8 million, e le chelete e tsoang Contingencies Fund, ‘me joale hoa ba le ntho e bitsoang extra budgetary requirements amounting to M1.2 billion, ‘me eona e ne e tsoa nthong e bitsoang Treasury Trust Fund on Land Loans and Dividends and Virements for Ministry’s Departments and Agencies.

Le tla hopola, Bahlomphehi, hore mona ho ile hoa ba le tlhokahalo ea likhetho hap e kae 2017, ‘me chelete ena e se ntse e ea hoa lefella likhetho tse ling hape.  E leng ho re re lefelletse Likhetho ka 2015, ra boela ra li lefella hape ka 2017.  Hona mona ke mane joale moo re neng re behetsoe le ke bo-Bidvest Bank ka likoloi tsa eona.  E leng ho re he, selemo sena se ile sa hla sa ba boima, Bahlomphehi.

Ke kopa he ke fete joale ke ee ho ea ho qetela, e leng Supplementary Appropriation Bill 2017/2018.  Eona ka mokotleng ho ile hoa tsoa M462.3 million, hore e sebelisoe sebakeng sa Re-Current and Capital Budget, ‘me eona e ile ea etsoa fund ka hore M95.3 million e tsoe kahar’a Contingencies Fund, ebe M265.6 million e hlaha from extra budgetary transfers from the Consolidated Fund and M101.3 million e tsoa from donor un-appropriated disbursements. Ke  Chelete e tsoang ho bafani, Bahlomphehi ba ka.

Ka’nete ha ke fihlile ho ena, re li qetile, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli.

MR. VICE-PRESIDENT:  Rea leboha, Honourable Minister.  Seconder.

HON. SENATOR N.L. BERENG:  Mohlomphehi, ke kopa ho e ma mona ke tlatsa Letona le Khabane hore Supplementary Appropriation Bill, 2009/2018 respectively, li eme, li fetohe molao.  Kea kholoa hona e se e le ho bonts’a feela hore molao o etsahala le litaba li tsamaee hantle, hobane ka nako e ‘ngoe u nts’u le motho, u le individual, u nts’u nahanne hore u entse budget hantle, u ka tloha ua fumana hore lintho ha li etsahale ka tsela eo u neng u hopotse ka eona.

Re tla hopola hore ho kile hoa etsahala ka selemo se seng hore borokho ba Seqonoka bo phahlohe, ‘me e ne e ntse e le ntho e neng e se morerong oa ‘Muso, empa joale molemong oa ho khahlametsae batho ba hlahang ka bochabela ba e a Maseru, le ba tlohang Maseru, e ile eaba litaba tseo e leng hore ‘Muso o tlameha o li nke, li sebetsoe kapele.  Le lintho tse ling tseo e leng ho re li ka hlaha, mohlomong ho sa hlokomeleha hore li ka etsahala, ke etse mohlala:  Ho ka tloha hoa na lipula tse amakatsang feela, eaba li senya litsela, eaba batho ha ba tsebe hore na ba tsamaea joang.

Ka’nnete re aka litaba tsena, ‘me re leboha Letona le Khabane ha lea bone hore ho hlokahala hore ho tloha 2009-2018, lea bone ho hlokhahala hore a tlise Supplementary Appropriation Bills ka Ntlong ena e Khabane.

Mohlomphehi, ke rata ho bua ka taba ena, hobane kea kholoa ho re hlaketsee joaleo, hobane kamehla ha ho uoa likhethong, u tla utloa ho thoe re fuoa chelete ke SADC kapa kae-kae, kapa ke World Bank, ‘me kajeno lena re hlaketsoe hore chelete e tsoa Mokotleng o Moholo oa ‘Muso.  Kea kholoa e ntse e le hantle he hore Letona le Khabane kamor’a’ hore le tekele Litho tse Khabane hore chelete ena e tsoa Mokotleng o Moholo oa ‘Muso, hore leha lipelo li ba bohloko, ba ke mpe ba hauhele sechaba sena sa mafutsana, se hulang ka boima, hore re tle re se ke be ra ea  likhethong, re mpe re qete lilemo tse hlano.

Ha ke behile hakana, kea kokobela.

Question that Supplementary Appropriation Bills 2009-2018 stand part of the Bill proposed.

HON. SENATOR M. MAKHAOLA:  Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa Mookameli oa Ntlo.  Honourable Ministers, ke ne ke batla hore ka’nnete re aka taba ena, Mohlomphehi, feela ke ne ke ema ka hore ebe leha re e aka hakaalo, tlaleho ena ea litaba tsa lichelete ka Ntlong, Ntlo ena e Khabane e tla itlhophela ho lahlela ka pele ho Mmakhotla a Mmolao, tlolo ena ea molao, eo eena, Mohlomphehi a e tlalehang.  Ke bua ke bile ke etsa potso hore na ebe, Mohlomphehi, a ka re’ng na, hore ba ikarabellang ba tle ba arabele tlolo eona ena eo e leng paki ea mofapa-hlooho na?

HON. M. MAJORO:  Kea leboha, Bahlomphehi ba ka. Ke ema mona hore Lits’oants’o tsena tsa Molao li baloe Lekhetlo La Boraro, ‘me li fete, hang-hang.

Question put and agreed to.

MR. VICE-PRESIDENT:  Re na le Tlhahiso mona,  Honourable Members, ka pele ho lona mono, re na le Notice Paper No 48. Honourable Minister, re tataise, Ntate.

HON MINISTER M. MAJORO: Kea leboha, Mohlomphehi.

I stand to move that, ‘when this Honourable Senate when it rises today, Thursday, 07th November, 2019, it do adjourn until Tuesday, 19th November, 2019 at 10:30 a.m. The Senate shall adjourn in order to allow Honourable Senators to attend the Joint Sitting of Parliament on National Reforms, which is scheduled for next week at the National Assembly Chamber’.

Kea leboha.

VICE PRESIDENT: Seconder?

HON SENATOR M. MOSHOESHOE: Kea u leboha, Ntate Vice-President. 

Ke ema mona ho tlatsa Letona le Khabane, ka ‘nete, hore Ntlo ena e Khabane kajeno ha e phomola e phomolele  ho lumella Litho tse Khabane hore bekeng e tlang re tle re il’o kopana le Ntlo eane e ka tlase ea Bakhethoa, ‘me re sebetse litaba tsena tsa li-Reform re le ‘moho.

Taba ena ea li-Reform e se e hlalositsoe ka makhetlo, Ntate, hore ke nakong ena eo Lesotho joale le itukisetsang hore le kopanye matsoho, le kopanye maboko hore Basotho kaofela ka likanta tsohle ba itukisetse, ba etse Lesotho leo ba le batlang.

Ka hona ka ‘nete ke bohlale hore le rona re ke re fuoe nako ena hore re ee ka mane re il’o ts’ohla litaba tsena. Re ile ra nts’a Litho mona tse ka bang 4 hore li re emele liphuthehong tsohle tsa li-Reform, ‘me re bone bekeng e fetileng ho tloha ka Labone le bekeng eona ena ba le sieo ba ntse ba tsamaea li-meeting tseno tsa li-Reform. Ba bile ba re ts’episitse ho tla re fa litokomane tseo ke bonang li sentse li kena, re sentse re lutse mona, hore re tle re bale.

 E kaba bohlale hore, hee, Litho tse Khabane, re tle re itukise re ee moo re se re ntse re balile. Nako ena eo re e fuoeng e ngata haholo haeba re fumana litokomane ka letsatsi lena. Hona ho bolela hore re tla leka hore re li bale, e tle e re ha re fihla mane, contribution ea rona e tle ebe e matla haholo, re seke ra fihla mono re thotse feela re sitoa ho etsa contribute.

Ka hona ke sentse ke ipiletsa ho Litho tse Khabane, hore le bao e bang ha ba a tla re tle re ba nkele litokomane re tle re ba fe tsona e tle ere bekeng e tlang ha re fihla mane re fihle re be le contribution e matla.

Ha ke chulo tjena ke re ke tlatsa Letona le Khabane.

Kea leboha.

Question proposed.

HON SENATOR L.L. SEEISO: Ntate Deputy President, Ka mokhoa o ts’oanang ke kopa ke eme ka hore ho kaba bohlokoa hore litokomane tsohle tseo ekabang re tla tla re li abeloa re le Litho tsa Ntlo ena, re tle re li bale ka hloko. Kea kholoa litaba tse batlang li hlile li re tobile re le Ntlo ena, ke hore ho na le maikutlo a teng, ‘me kere litaba tsena tse ling ke kopa hore re li bale, re se k’a li hoalotsa feela.

Ke nka hoo ho tlaba bohlokoa ele hore re tle re shebe haholo-holo taba ea Parliamentary Reforms. Nka kopa feela hore ke tle ke qolle taba eo ke reng ke kopa ke tle ke e shebe e buang ka hore na maikutlo a r’eng litabeng tsa Standing Orders –  Matlo ana a mabeli a kopanele taba ea Standing Orders. Ka mokhoa o ts’oanang ke re hore na etlabe ele ha re tsoile mona?

Joale feela ho na le maikutlo ao ke nkang hore boemong bo teng… ‘M’e Nthat, Morena oaka oa Sehlooho oa Phamong o re e hlaha leqepheng la leshome le motso o mong. Ke maikutlo a Basotho a hore Matlo ana a mabeli a be le Standing Orders tse ikemetseng.

Mebuso e ea kena, neng-neng qetellong ebe ho boela ho ba le phethoho. Hona le litaba tse ling tse hlileng li ntseng li fa Ntlo ena monyetla oa hore e be le Standing Orders, joalo ka ha u qeta ho bala Standing Orders mono, Mohlomphehi.

Ke re haeba ho na le taba ea kopanelo ea Standing Orders, Ntlo eane re ka iphumana nq’engoe e re hatelletse feela ka lipalo, ebe e etsa liphetoho tse ngata tseo re ka fumanang li amme esita le likarolo tse ling tseo ebang li entsoe double- entrenched ka hare ho Molao oa Motheo.

Kea leboha, Ntate.

VICE-PRESIDENT: Morena oa Thaba.

HON SENATOR K. L.K. THEEKO: Mohlomphehi, ka tla ka ba lehlohonolo, banna, hoa qoqoa taba eo esaleng ke batla hore nke kebe le karolo ho eona haholo ka Ntlong ena, ‘me le ho e beha ho bo-Mphato oa ka, Marena aka, ekasitana le ho Litho tse Khabane tsa Ntlo ena hore re etse Ntho e nepahetseng, e betlehileng.

Liphephetso li ngata haholo ebile li ntse li tsoela-pele li ba ngata ka lebaka la bohlasoa ba ts’ebetso ea mebuso ha re talimile hona joale le nakong e fitileng. Joale ke utloa ke rata taba ena ea hore re tle re ke re ee hae re il’o sheba ts’obotsi ea litaba tsena tse bitsoang tlhopho-bocha hore na hana re hlopha kae, re lokisa kae, re tiisa kae moo ho khoehlileng.

Ke rata joalo hobane, Mohlomphehi, joalo ka ha Morena oa ka oa Likhoele a bolela, ho na le litaba tse fapaneng haholo. ‘Nete ke hore motho ha a kene lipolotiking, matsatsing ana ho hlakile hore ha a sa kenetse lebitsong la ho tsotella Sechaba. Ke lebitsong la lona bo-Rapoletiki. Ha esale ka taba ea Sechaba.

Honajoale tjena, ere ke etse mohlala feela; re tsietsing ka taba ea ntho eo ho thoeng ke Motion of No Confidence! Some people are saying if we vote for the Motion of no Confidence in the Prime Minister, we will be losing our pap. Papa ea rona ha re sa tseba hore na e tla hle e khutle haeba ho ka hla hoa eba le a Motion of No confidence. Ka hona, we will not do that even if the Motion of No Confidence is for the good of the Nation.

E leng hore, hee, taba kholo e se ele taba ea papa ea batho ka bomong hore we are not even able to quarantee hore re ka tseba ho khutla, hobane re sebelisoa hampe hona hoo! Ke ho re bo-Minister Majoro, and Ntsekele know that they haven’t really perfomed well. They are not sure whether they will be returned to parliament or not. Ka hona, they are very reluctant,  even skeptical to support the Motion of No Confidence even if it was only to remove the Prime Minister, not necessarily their Government. No! They don’t want their Government to be dissolved leha ekaba for the good of the people.

Ha re ke re shebeng linaha tse ling, hee, tse ntseng li sebetsa joalo ka the United Kingdom ka ntho ena eo ho thoeng ke dresit. Taba ea dredsit e arohantse manyesemane hona hoo le eena Johnson ha a sure le hore na ho tla etsahala ke eng haele mona ebile a bitsitse likhetho, but he is daring the other Members of Parliament hore ha re eeng Sechabeng, hee, banna; le se ke ‘ne la etsa ka mona ka hare.

Ka mona ka har’a naha ena ea Lesotho, re na le bothata bo ts’abehang ba batho ba etsang join lipolotiki not because they care about the people. They claim hore ba ba tsotella. Motho e mong o ne a ntjoetsa hore lits’ebeletso sechabeng ha li fihle habonolo, empa haele mabokose a likhetho ‘ona a tla fihla mono, whether is by helicopter or by donkey ‘ona a tla fihla. Empa lits’ebeletso tsona ha li na ho fihla ho Sechaba.

 Ka hona re hlile re ratile taba ena.

Ere ke kene ho taba ea Section 85. Hana Section 85 e bopiloe hoban’eng? E ne e bopeloa hore batho ba bapoletiki ba sekebe ba fetola Molao oa Motheo nyene le bosiu ka nako eohle as they please, ‘me ere re le thibila hore le be le this part of hush-hush, empa hona joale tjena ho na le tsela e ntseng e sebetsoa e fonokoa hore we should overlook Section 85 whereby there are issues or Likhaolo tsa Molao oo oa Motheo tse thibelang hore li ka etsoa ka the simple majority. They are working towards that right now. Even experts are. trying to help the Gorvenment to achieve that goal. So, hona ho re bonts’a ka kotloloho hore bo-ralipoletiki are maintaining their membership in the House not necessarily hore we are doing this for the sake of the Nation.

Ke bona bothata boo ke nang le bona ka Bo-rapoletiki. Ka ‘nete ha le bua ‘nete bontate ba Matona ka mona –  Ntate Kotiti Diholo, Ntate Majoro, Ntate Ntsekele, you know you are no more inclined to help the people out of their poverty nor out of their problems  related to metsi, motlakase le tsohle. No!

 Hona joale tjena Minister ena is my brother. O nkile metsi a h’eso a Metolong o a isitse Matsieng, Roma le libaka tse ling; Thaba-Bosiu ha re bone metsi! Le hona joale tjena ke sokotse ho hlapa ho tla mona.

MR VICE-PRESIDENT: Akere u ntse u ralotsa u tla khutla?

Hon Senator K.L.K THEEKO: Ae bo! E hlile ke bua ka taba eo re il’o bua ka eona. Kea qopetsa.

VICE-PRESIDENT: E, u qopetse u qete, Morena.

Hon Senator K.L.K THEKO: Ka hobane Matona a teng joale re tlameha re ke re a joetse! They hardly ever take our phone-calls nowdays ha u ba letsetsa. Joale motho u nke monyetla ha hole tjena! Hape ho qopetsa is so cultural ka har’a Ntlo ena!

 Che, Ntate Kolane o ne a re, “oe! U seke ua be u se u futsoela ha u qopetsa.” I hope I am not ‘futsoeling’. Empa ka ‘nete I am taking an opportunity, Honourable Minister, haele ho bua ‘nete! 

Honourable Majoro Minister of Finance, litaba tsa Lesotho li matsoeling-ntsoeke.

Ha re eeng ha ele mona hothoe ke ee ke khutla ke se ke ka thala haholo, ke khutlele mosehlelong.  Joale empa taba e kholo, Marena aka, eo eleng impediment ho rona re le Bakhethoa, re le Ma-Senate, ke hore ha re bale. Motho e mong o ne a re, “ua tseba u ka siea chelete oa ea England 5 years ka har’a Bible, kapa any other book on the shelves, u tla fumana e ntse e le teng ka mor’a lilemo tse hlano, because we have no culture of reading?”

 Hee, rea hana ho bala! Joale batho ba bohlale ba itsamaela feela ka rona hobane baa bala ebile baa tseba hore we won’t read. Constitution ena ea Lesotho kea ipotsa hore na ke percentage e kae ea batho ba ka Paramenteng – National Assembly and Senate, e tsebang hore na ha hothoe Section 106 ena e buang ka Local Gorvenment, ha hothoe Section 92 e buang ka the rights of His Majesty hore  o na le tokelo ea hore a laele ‘Muso hore o mo etse furnish ka business ea puso? Ke Litho tse kae tse tsebang litaba tseno?

 Taba e kholo ea rona ke ho se bale. Rea hana ho bala ebile re ikentse linkofutho tsa batho ba tsebang ho bala.

Molao oa Motheo o ngotsoe ka Sesotho. Ha re ke re o etseng peruse, re shebeng hore na litabeng tse amang Sechaba –  e seng tse amang hore Senate se sale se le tjena.

Re kanna ra e loanela taba eno, empa taba e kholo ke hore na Molao oa Motheo, Section 2 ka bo-eona ha e qala e tloha feela ere, ‘molao ofe kapa ofe o tla kena-kenana le boholo ba eona, o tla nkuoa o le null and void’. What are we going to do ka taba ea rona eabo li-judge, hee, Honourable Member? Kapa ke ntse ke futsoela?

Li-judge tsa rona tseo e ’ngoe e bileng e qho’meng kajeno lena e hlaha le lipampiring e bolela hore, hele, ra sotloa ke Executive! Where is the secret kapa the principle ea ntho eo ho thoeng ke karolelano ea matla (separation of powers) hore ‘Muso o tlameha o hlomphe esitana le oona Makhotla, ‘Muso o hlomphe Paramente? ‘Muso mona Lesotho ke oona oo eleng boss ea ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe. Joale ke tsela e joang ea ts’ebetso eo re tla tseba ho e etsa?

 ‘Na I was very shocked ha ke bona hore ehlile naha ena ha e serious ka litaba tsaeona. The  Prime Minister a ea a il’o batla li investor tsa matekoane in Canada, a siea mosebetsi oa NLF (National Leaders Forum), ebe his Deputy o ea o il’o beha motho eo aneng ase a ntse a beuoe, eleng Masisi –  ba siea mosebetsi ono feela oa li-Reform! Eleng ho re they are not serious about National issues!  Taba ea National issues ho bona comes secondary.

How do you go to Canada o il’o buella matekoane u ka nka Minister a il’o buella matekoane? Ene ekare le eena Deputy Leader ebe ha aea ha Masisi!

Motho eo ho thoeng ke Mofliroa eo u mo tsebang ke utloa hore u n’u ile ha habo, empa eena o re, ‘nke ke ka ea New York, ke il’o bua 10 minutes ke sebelise M10 Million ho nka sechaba seno seo ke se palamisang le ho se batlela bolulo  lihoteleng mono’.

It is because he cares about his country. Mofliroa eno oa Tanzania  says, ‘I am not going to go to New York moo ke il’o fuoa sebaka sa ho bua six minutes ebe ke sebelisa chelete ea naha eno ea heso hampe hakaalo’. Mona everywhere ha ho qala ho ba le leeto ke motho eno. Ntate Majoro spends M10 million, as he is directed to finance the travel. Ha a na le monyetla oa hore a ka hana joang.

 Ha ke tsebe haeba u ke a hane. ‘Na ke ee bone ho etsoa lintho tse ling ke Serbia, ke Canada – hee, e ea jeoa chelete ea naha ena leha ho ntse hothoe ha e eo tjena! So, re kholoe joang hore ha hona chelete?

VICE PRESIDENT: Honourable Member, hakere re ntse re le holim’a…

HON SENATOR K.L.K THEEKO: Re ntse re le ho eona. Ebile ke ntse ke le ho eona hantle.

Leha hole joalo, Mohlomphehi, ke ne ke re Leader of the House thought we don’t even have it. Ha ke tsebe hore na ke mang a etsang claim hore ke Leader of the House ea entseng Table taba ena, hobane we have none.

 Joale ke ne kere, Ntate, ka ‘nete re aka taba eo hore re koaleng re il’o bala litaba tsena re seke ra ea re le li-parcel feela tse lutseng ka mono re be re tsoe re sa bua letho.

Ha re il’o sebetsang taba ena, re il’o etsa debate taba ena hore na re batla Molao oa Motheo o joang, re batla Paramente e joang, re batla Sechaba sa Basotho se joang.

Ha re seke ra iketsa linkofutho tsa batho. Ha ba tsebe le ho bala batho bana beo ho thoeng ke Bakhethoa. Ba bang ha ba tsebe. So, ha re seke ra iketsang linkofutho tsa bona.

Kea leboha, Mohlomphehi.

VICE PRESIDENT: Kea leboha, Ntate.

Question that the motion be adopted put and agreed to.

RESOLVED:   

“That when this Honourable Senate rises today, Thursday 07th November, 2019, it do adjourn until Tuesday 19th Novermber, 2019 at 10:30 am. The Senate shall adjourn in order to allow Honourable Senators to attend the Joint Sitting of Parliament on National Reforms that is scheduled for next week at the National Assebly Chamber”.

MR. VICE-PRESIDENT: Ke kopa ho nka monyetla ona ho hopotsa Litho tse Khabane hore ba lebelletsoe ka Sontaha sa la 10, Letsatsing la Bahale, mane Makoanyane Square hore re tle re be hona teng hoseng ka 10 O’clock.

‘M’e ‘Mantsoaki Moorosi o boetse o etsa tsebiso ea hore ho lebelletsoe hore Litho tse Khabene li kopane le eena ho ingolisetsa leeto la ho ea Morerong oa Metsi a Lihlaba le tlang ho ba teng ho tloha ka la 21 ho fihlela ka la 23 November.

Ka ‘nete re etsa boipiletso ho Litho tse Khabane hore leeto leno le tla ba teng feela ha ho na le batho ba eang. Morero o re file monyetla ono.

Ke kopa hore…

HON SENATOR T.M. MOHALE: Kea leboha, hle, Ntate Mohlomphehi. Ke ne ke kopa hore, hle, litabeng tsena tsa leeto la Highlands ho ke ho shejoe li-programme tsena tse buang ka taba ea li-Reform.

 Ke hobane maobane, haeba kea hopola, ho na le li-programme tseo ho banahetseng li ka’na tsa ama matsatsi ana a amehang. Kahoo ke ne ke se ke kopa hore na matsatsi ana a Highlands, ha a thulane le matsatsi ao mohlomong Litho tse ling li tla beng li tlameha ho ea litabeng tsa li-Reform? Ese ele kopo hore leeto le joalo ka ha le bohlokoa, re tle re tsebe ho ea ‘moho kaofela re sa siane ka litaba tse amang naha.

VICE-PRESIDENT: Ha ke tsebe, Ntate Mohale, hobane taba ena kea kholoa joale ke ho feta li khoeli tse supileng e etselitsoe kopo joale le bona ba amohetse ba sheba mabaka a bona eaba ba re fa matsatsi ana. Empa, hee, Tafole, Ntate, e tlake e shebe taba eno.

Re fihlile pheletsong ea mosebetsi oa rona oa kajeno. Ntlo e tla phomola ho fihlela ka la 19 November, ka Labobeli ka hora ea leshome e fitile ka metsotso e mashome a maroro.

The House is Adjourned.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr Vice-President Adjourned the House without Question put, Pursuant to Standing Order No. 16(3) The House was accordingly adjourned at 11:41 a.m.