05 MAY 2021 HANSARD COMPLETE

PARLIAMENT OF THE KINGDONG OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

WEDNESDAY 5, MAY 2021

The House assembled at 10:30 a.m.

MR VICE-PRESIDENT (In the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR. VICE-PRESIDENT: Hounarable Members, Kea le lumelisa le ho le amohela ot la ha kajeno. Litsebiso tsa Laboraro la la Lahlano Mots’ eanong, 2021.

Litho tse Khabane,  kajeno hang ha Ntlo e phomola Komiti ea Ketsa Molao(Legislation Committee), e tla kopana le Lekala la Molao le Toka ka Sets’oantso sa Molao sa Witness Protection Bill 2020 hona ka mona ka Chamber.

Tsebiso e latelang; mosebetsi oa Legislation Committee Litho tse Khabane o ntse o eketseha. Re na le Sets’oants’o sa Molao sa Customs and Excise Amendment Bill, 2018, seo ke kopang hore le se fuoe for The First Reading, ‘me se be se fetele Komiting eo ea Legislation ho se sebetsa kapele ka mokhoa oo e ka atlehang kateng.

Tsebiso ea boraro; ha ele hosane teng, Komiti ea Amenities e memela Litho tsohle tsa Ntlo phuthehong e khuts’oanyane e tla ts’oareloa hona ka mona ka Chamber hang ha Ntlo e phomola, sepheo sa Phutheho ke ot la shebisana ka litsiane tsa Bahlomphehi, ‘me ke se ke le kopa beng ot l hore letle le be teng kaofela hore li tle li tl’o tla li shejoa. Hang ka morao ho Phutheho eno, Komiti ea Petitions’ Committee le eona e tla kopana hona ke Ntlong ka mona.

Tsebiso ea bone e bile ele ea ho qetela; Litho tse Khabane le hopotsoa ka Ketelo ea Setsi sa Pokello ea Mali Lesotho hosane, Litho tse Khabane, moo o tl’o kopa hore le ba phallele ka mali ‘me Litho tse ka bang le khahleho li ingolise le Tafole hore ho lokisoe taba eno.

Ke Tsebiso ea ho qetela ebile e re fihlisa pheletsong…

HON SENATOR M.M. MOSHOESHOE: Ntlha ea Tsamaiso.

MR. VICE-PRESIDENT: Ntlha ea Tsamaiso ka ‘m’e Mofumahali.

HON SENATOR M.M. MOSHOESHOE: Ntlha ea Tsamaiso Mohlomphehi oa ka Ntate Vice ,eo ke emang ka eona ke ea Komiti ena ea boiketlo ba rona mona. Ntate ke se ntse ke tseba hore na u tl’o nkaraba ka ho r’eng, feela ke tl’o bua litaba tsena tsa ka. U ke u ntlohelle Ntate pele u nkaraba ke bue litaba tsa ka. Boiketlo ba rona ka mona Ntate ha bo thabise ho hang. Ke maobane feela ha re setse mona Komiting ena ea Molao, haesale re lula ka cold room ena re hatsetse re tsoile ka mona ka 2 ho sa besoa hohang. o tla o tl ka hlasela ‘m’e ‘Makhotso mona ke re re motho u tl’a be utla sebetsa tlas’a boemo boo tjena mariha. Ke maketse feela letsatsing lena ha ele mona li luma ha ke tsebe hore na maobane li ne li sa lume ke eng lintho tsena, hoa utla mona.  Ke One!

Number two. Toilet tsane tseo re eang ho tsona ka mane li lutla metsi. Lieta tsena tsa rona ha re t la mono re qhafutsa ka har’a metsi. Ha esale li lutla selemong sena ha re qala ho tla mona.

Three; wi fi e teng Senateng mona, rona Litho tse Khabane ha re na access ho eona. Bahlanka bona bana le access le Bahlomphehi ba baholo ‘M’e President le Ntate Vice. Ha ele rona ha rena access.

Four; re reketsoe li tablet mona Mohlomphehi…

MR. VICE-PRESIDENT: ‘M’e Mofumahali se ka  nkenyeletsa!

HON SENATOR M.M. MOSHOESHOE: ke kopa u ntlohele ke tsamaee kamoo ke nehiloeng kateng. Ke ea ho qetela ea li-tablet Mohlomphehi. Four; re reketsoe li-tablet mona haesale re ea training Lekala la Communications le re ruta ha re li sebelise. Ba lutseng hae ka mabaka ba sitoa hore ba bone hore na ho ntse ho etsahala eng ka mona. Re ’ne re etse connect le bona. Ebe boiketlo boo ba rona Ntate, ke lekile hore ke batle Molula-Setulo oa Komiti eno ha a eo, o ntse a sa tle mosebetsing, ke mokhoa ona ke li akhelang ho uena ka kotloloho. Amen

MR. VICE-PRESIDENT: Kea leboha ‘M’e Mofumahali. Morena oa ka oa Qacha, u na le Ntlha ea Tsamaiso Ntate?

HON SENATOR M.C. MAKHAOLA: Mohlomphehi ke etsa likhomo! Litho tse Khabane, bohle likhomo Basotho ba batle. Likhomo! Ke etsa follow up hona moo. Ka ’nete ’na ehlile ke batla ho bua ka ’na. Selemo se felileng se chabile sa ba sa kolumela. Ke sena se chabile, se sentse se ea le likhoeli. Ke se bile ke se ke sa nake ka ‘nete. Ke sa nake hobane ke tseba kabelo. Haele li-allowance tsona ke bua ka tsona ha ke cho joalo. Ehlile ka Leholimo ha ke s’o li bone ebile ke li lebetse. Ha ho letho ke se bile ke sa… kea saena ha ke le teng. Ha ke sa etsa claim ka Leholimo, ke se bile ke phahamisitse matsoho. Khomo tseo tsa Matebele!

MR.VICE-PRESIDENT: Ke kopa ho qala ka Morena oa ka oa Qacha’s Nek. E-e Ntate uena u tle, u tle re tl’o kopana le uena hobane ea hao ehlile ke bothata bo bakoang ke uena kapa bo amang uena u le motho ka kotloloho. Joale eno ea hao eona re tle re tl’o e sebeletsa ka thoko. Morena oa ka oa Qacha, re tla e sebeletsa ka thoko Ntate u se ke be oa mamela Morena oa Matsieng.

Ke fetele pele. Ke re ‘M’e Mofumahali, ka ’nete tse ling tsa lintho tseo u li buileng ke lintho tseo re ntseng re li bona kaofela tseo re sitoang le ho iphaphanyatsa tsona tse amanang le ho bata le li ntho tse ling ‘M’e. Kutloisiso ea ka ke hore hona hosane ha le se ntse ho tl’o tla ho buua ka tsona lintho tsena ke tse ling tsa litaba tseo ho lokelang hore joale li tl’otla li buua ebile ho fanoa ka tlhaloso ea tsona. Eleng ho re ka bokhuts’oanyane ‘M’e ke re boholo ba litaba tseno tseo u li buang ke li-concern tse teng, tsa hore ebe litaba ho bonahala ho na le moo li sa ts’oareheng hantle ho hlophisetsa ‘me joalo kaha u cho, Morena oa ka oa Matsieng o tla mpakela hore serame sena se mona ke se batlang motho ea ka tenang tracksuit tse peli mona moo ke lutseng teng ha ho bata, ho bata pato eo motho a s a tsebeng hore na o etsa joang. Eleng ho re ‘M’e ka bokhuts’oanyane feela ke ne ke re joalo ka hoba ‘M’e u ne u se ntse u ts’oara thipa ka bohaleng. Ke bona eka u ralletse Litho tse Khabane Phutheho e nonneng. Boesa ‘M’e.

Ntlha ea Tsamaiso ka Morena oa ka oa Matsieng!

HON SENATOR S.B. SEEISO: Ele nyanyeletso litabeng tsa hau ‘M’e Mofumahali, ha u bone eka Ntate ho ka ba betere hore ha u ntse u itlhopha u rekele Litho likhohlopo tsa maoto ele hore re tle re tsebe ho tsamaea hantle ka har’a metsi ao a ka moo?

MR.VICE-PRESIDENT: Morena oa ka, ke ne ke re ka ha ebile ke nyanyeletso ntumelle hore ho eona ena karabo eo ke mo fang, e hle ebe u kenelletse Ntate. Ke ne ke re kaha e ne ele nyanyelletso empa u atisa taba eo ‘M’e Mofumahali a e behileng ka makhethe ‘me ke bone hore o oa e ananela. ‘M’e Mofumahali amohela hore karabo ena eo ke fanang ka eona ke se ke kenyelelitse Morena oa ka ho eona. Ka ‘nete on a serious note, litaba tseno ke litaba tseo hosane li tla qoqoa, ‘M’e Mofumahali ka botebo, ‘me ke lumela hore li tlabe li fumaneloe pheko. Taba eno e re fihlisa pheletsong…

HON SENATOR M. LEBESA: Point of Order ,Ntate Vice.

MR.VICE-PRESIDENT: Ntlha ea Tsamaiso ka Setho se Khabane Honourable Lebesa!

HON SENATOR M. LEBESA: Kea leboha Ntate, Vice-President. Ntlha ea Tsamaiso eo ke emang ka eona ke hore kajeno ke ela hloko hore e ntse ele Prayer , ‘me re apere li suit re tl’o rapela. Letsatsi la maobane ‘M’e President ha e le eena ea eteletseng Ntlo pele, o ile a bonts’a hore Business e ngata ea ‘Muso, ‘me a ba a teha mohlala ka Motion oa Mofumahali ‘M’e Makhulu hore o beheletsoe moraonyana. Ntate haeba re tla ele Prayer the, ha ho sa etsoa balance le ka Lipotso feela tsa Bahlomphehi lipakeng e re ha Komiti eno ea Ketsa-Molao e lula kamor’a teng bonyane haeba Lipotso li ntse li le teng, ea be ele hore ho ile h a etsoa try hore re utloe hore na Matona ho hlaha lehlakoreng la ‘Muso a tla ba teng ele ho arabela Lipotso tseo ebang li teng, tse ileng tsa etsoa ke Bahlomphehi Litho tse Khabane hore li se ke tsa teta tsa nka nako e telele haholo Ntate?

Kea leboha Ntate Vice.

HON SENATOR R.P.L PEETE: Ntlha ea Tsamaiso.

VICE-PRESIDENT: Ntlha ea Tsamaiso Morena oa ka oa Mats’ekha!

HON SENATOR R.P.L PEETE: Kea u hlompha Ntate Vice-President. Ke hlomphe le Ntlo le Litho tse Khabane Ntate. Ntlha ea ka eo ke emang ka eona Ntate ea Tsamaiso ke hore re ee re re re le Komiti ea Legislation, re mema Litho tsohle tsa Ntlo ele hore e tle e re bebofalletse mosebetsi oa hore le ha re tl’o fana ka tlaleho ka har’a Ntlo Litho li be se ntse li utloisisa ebe re thella feela ka tlaleho. Empa ka ‘nete ‘na ke bona Litho li itsamaela feela Bahlomphehi, Mafumahali, Marena Litho tse Khabane. Ba itsamaela re ntse re kopile hore re mpe re be ‘moho, joale ke ne ke kopa hore Ntate u ke  mpe u re etsetse khoelehetso ea hore Litho ha Komiti e tlo lula re be ‘moho.

Kea leboha Ntate.

MR. VICE-PRESIDENT: Honourable Lebesa, ke kopa u ntumelle Ntate ke qale ka Morena oa Mats’ekha. Ke utloa eka Ntate u le Molula-Setulo oa Komiti boipiletso bono boo u bo etsang ha bo nolofalletse rona re le Setulo feela, bo boetse bo nolofalletsa le Ntlo hore e re ha re qoqa Lits’oants’o tsa Melao Litho tse Khabane li be li na le kutloisiso e phethahetseng, ea hore ha ho lokela hore ho tsuoe le kae, ho uoe kae, hobane tsebo le litaba tseno li kolla Makaleng eseng ho Komiti. Ha Komiti e lutse le Makala, joale Makala ele ‘ona a hlalosang Lits’oants’o tsa Molao, taba eno e nolofalletsa le Ntlo feela hore e utloisise sets’oants’o seno’ ‘me ka mantsoe ano ke etsa boipiletso le kopo e khethehileng ho lona Litho tse Khabane hore re mpe re nke monyetla ka memo e joalo ele molemong oa hore re etse mosebetsi o tla re nolofalla kaofela. E re thusa le hore ha Sets’oants’o se kene ka Ntlong ka mona re tsamaee ka pele re nke karolo re utloile hore na ho thoeng. Ke lebohile haholo, u bonts’its’e hore u Morena oa ka. U Molula-Setulo, Ntate.

HON SENATOR S.K. MASUPHA:Ntlha eaTsamaiso Mohlomphehi.

MR. VICE-PRESIDENT: Le Marena a ka kaofela. Order, joang ha ke re motho ke Morena oa ka? Ha u Morena oa ka oa Thaba-Bosiu?

HON SENATOR S.K. MASUPHA: Point of Order ,Mohlomphehi!

MR. VICE-PRESIDENT: Ke kopa ho qetela ena ea Ntate Lebesa, ke tla be se ke u nka Morena oaka. Ke ne ke re Ntate Lebesa Mantaha o mong le o mong Tafole e ea lula e rala mosebetsi oa beke. Lipotso li Makaleng ,‘me joalo ka ha bekeng eona ena ho na le litukiso tse neng li ntse li entsoe, joale batho ba arabang ha ele bona joale ba kopang hore ha ba s’o ka ba ba le Li-karabo tse teng, re le Ntlo le Tafole ka ‘nete ha ho be bobebe hakaalo hore re ka tsoela-pele hobane re mohaung oa motho kapa re lebeletse hore motho a tl’o araba ebe ena ea tlang. Joale ha a sa tle a hlaisa mabaka a mo sitisang ho tla, taba eno e ama ts’ebetso ea Ntlo, ‘me ho joalo Ntate.

Morena oa ka oa Lioli.

HON SENATOR S.K. MASUPHA: Mohlomphehi ke kopa ho nyenyeletsa hona Tlhalosong ena eo u qetang ho e etsa, ena ea lipotso tsa rona. Oa tseba taba ena re le Litho ebile re le Ntlo e ka holimo, e re khathatsa matla ebile e re roba Litho Mohlomphehi, ea hore ebe re na le lipotso tseo re li etsang tseo re sa fumaneng hantle hore na ho hlileng ho etsahalang ke eng ka tsona. Che, ke ‘nete u se u qeta ho fana ka  tlhaloso hore na bothata ke bofe feela ke ne kere_ha ke tsebe hore na ebe ho na le nako eo ke ileng kaba ka tsoa tseleng ea ka, ka ba ka tsamaea ka ea hona Lekaleng leno.

Ke ntse ke ile joalo, ke ile ka teha kalala. Ha nkaba ka fumana taba e kholisang. Ke ipotsa hore na ebe u le Setulo Mohlomphehi, u le Motlatsi oa President ebe u ke ke oa kopanela taba ee le Madam President le hle le re tlele le karabo e hlakileng ka ntle ho Bahlanka bana ba rona bao eleng Tafole. Ka ‘nete ke bona eka ekare ho na le ntho e ‘ngoe e kang e tsitsinyehile ka mona ka Pusong eo ke sitoang ho e hlalosa hore na ho etsahalang ke eng. Ka ‘nete ho bonahala ho na le boiphapanyo bo bonahalang. Bo etsahaleng ka hare ho Ntlo ena. Ebe Ntlo ee, Mohlomphehi e s’a ntsane e hlompheha? Ntlo ee e sa ntsane e utloahala ka hare ho ‘Muso oo oa Ntate Motlotlehi? Ak’u re namolele Mohlomphehi oa ka!

Kea Leboha.

MR. VICE-PRESIDENT: Morena oa ka oa Thaba-Bosiu.

HON SENATOR K.L.K. THEKO: Kea u leboha Mohlomphehi, Ka ‘nete ke ne ke re li- concern tsena tsa Litho tse Khabane ke tsa ‘nete, ‘me li tihile hobane joale ha u ka oa talima ha re na motho eo re ka ‘mitsang a government whip, ea ka etsang report at this moment ,hobane Litho tse tharo ka mona ‘M’e ‘Masebatana, Ntate Motaung mona ka morak’a esitana le Ntate Hlaele ba ke ke ba re hlalosetsa, empa joalehobane ha se Matona, ba keke ba re isetsa Business. Ekare u ka re lokolla hore re ikhethele among the other members tsa Ntlo ena mohlong le tse ka hare ho AD hore re iphumanele motho ea ka tsebang – taba ke ho re na o tla kopana joang le Cabinet kapa le ‘Muso, hore a hlahe a lokise taba ena le bona ho ba hopotsa Llitaba tseo re nang le tsona.

Ea bobeli, Ntate, eo ke batlang hore Tafole ea hau, should take note of, ke taba ea ntho ena ea ho fumana hore re senya Chelete e sieo, hobane ha re bone Chelete ea rona ea Sitting Allowances kapa Petrol Allowances e ka re thusang hore ke tle ka sebete, ke aenne joaloka ha ke entse.  Ke tsamaea mohats’aka a se a tsoile, joale ke tlameha hore ke ikaenelea, ‘me ha ke itokisitse tjena ke re ke tla Paramenteng, ebe ha ho na mosebetsi, ke Prayer feela! 

What would be the purpose, haeba u ka tseba ho re hlaha leseling, Ntate, na ka Practices and Procedures tsa hore na ha na ha ho se na Business, re ka tla beke kaofela, ho entsoe Suspend the Motion, joale ho thoe ho na le Business, but nothing is appearing?.  Re kopa u ke u re hlakisetse hore na ebe re ka sheba Melaoana efe ea Tsamaiso hore haeba ho se na mosebetsi re fumane joaloka batho ban a ba re tsamaisetsang Likomiti, ba re hlabe patsana re sa le mahae, hore… ‘e-e, le tsebe re tla lula ka mosebetsi o itseng..…’  Haeba o le sieo mosebetsi oo joale ka ha o le sieo tjena, ebe re tletse feela ho tla rapela.… Che, ha se hore ke mohetene e mokaalo, ea tsoafang Thapelo, feela re se ke ra etsoa ka tsela eo e kang joale ha re na mesebetsi e meng. 

Nka be ke entse o mong mosebetsi,  oo ke o chechisitseng hobane ke tseba hore ke tla ka mona.  A k’u re hlahe thusong, hle, Ntate, ka boikokobetso bohle hore na ha ho se na mosebetsi, why do we have to come here?  Ha ho na le mechanism eo u ka e sebelisang ho re bolella hore re se ke be ra tla hobane ha ho na mosebetsi,!  iInstead of coming just for Prayer?!

Ke ho re ke ne ke re, Ntate, na ha re sheba the Practices and Procedures tsa Liparamente tse ling, na ho ee ho etsoe tjee, hore re tle feela for Prayer and go out?!

Hona tjena Mofokeng kea kholoa o nts’e a ngolisa mMokha ona oa hae o mocha.  Re entse hore a behelle litaba tseno ka thoko, joale re mo senyetsa nako, ha a ne a lokela hore ebe o nts’e a koala mabaka a mang a hae!

Ntate, kea kholoa u tla re fa Llikarabo ka li-Concern tsena tsa rona.

HON. SENATOR T. AU:Ke ne ke re ke kenelle Ntlheng ea Ttsamaiso mono, Ntate.

MR. VICE-PRESIDENT:  Litho tse Khabane, leua tseba joale li tla ntahlehela, tuutu!  E ne e le Ntate Lebesa e le uena!, Mmohlomong le nts’e le nthusa hore ke tle ke re ke lebetse tse ling!

HON. SENATOR T. AU:  Kea leboha, Ntate.  Ke ne ke re ke mpe ke tlatselletse tabeng ena, haholo-holo ho ena ea lipotso, Ntate.

 Kannete taba ena eo Bahlomphehi Matona ba e etsang ha e’a nepahala, haholo-holo ha ho tluoa ho lebiloe Ntlo ena., Kannete e’a nts’osa, e’a nts’oenya, hobane hosane ka Labone, u tl’o shebelle ho Lesotho Television litaba tsa Ntlo e Katlaase, u tla bona hore Llipotso tse botsitsoeng li il’o arajoa.  Joale kajeno lena ke letsatsi la Llipotso ka mona tseo ke lumelang hore li teng, feela joale ha ho na boitokiso bo teng ka lehlakoreng la Matona hore ebe Llipotso tsena li tl’o arajoa.

Ha se eona feela, Ntate., Hhoseng hona ke ne ke shebelletse Television, ke bone hore ho entsoe Polelo ka Ntlong e Katlaase ke Letona la Likhoebo tse Nyenyane e amanang le litaba tsa ho lefshoa hoa Llichelete tsa boea tsa Llihoai tse neng li salletse morao. 

Ha ke na ho makala ha nka fumana hore Polelo e joalo ha e na ho tla etsoa ka mona, haholo-holo ha ho bile ho qetuoe ka nako ka mane ka Ntlong ea Bakhethoa.

 Litaba tsena, Mohlomphehi, li re ts’oenya haholo kannete ruri.

HON. SENATOR M. LEBESA:  Kea leboha, Ntate.  Ke ema ka nts’etso-pele holim’a litaba tsa Morena oa ka oa Sehlooho oa Teya-Teyaneng.

 Ntate, litaba tsena tse etsahalang re tseba hantle hore ka har’a Ntlo ena ea Mahosana, Professor Nqosa Mahao e ne e le eena Moetapele oa Ntlo, ‘me e le Letona la ‘Muso oa Motlotlehi. Le, Mohlomphehi Letona Ofising ea Tona-Kholo, e ne eleng Ntate Kemiso Mosenene. 

Ke hopola hantle for the longest time ho tloha ke fihlile ka mona ka Ntlong, sello sa ‘M’e President –  haholo, ke hopola taba ena o n’a ba a e teka le ho Motlatsi oa Tona-Kholo nakong e fetileng, e leng Ntate Monyane Moleleki, ha a ne a le teng ka mona ka Ntlong, a ba a boela a e teka ho Mohlomphehi Tona-Kholo ea teng, mohla Professor Nqosa Mahao a neng a hlapanya e- ba Setho sa Ntlo ena.  Eaba o etsa boipiletso le kopo hore Bahlomphehi Matona ba n’o iphe nako ba tl’o araba lipotso ka mona ka Ntlong ena.

O ile a boela a etsa kopo e khethehileng hore Litho tse Khabane tsa Ntlo ena ha e ile ea ba Matona a ‘Muso oa Motlotlehi, ho bonahala tsela e se e khaoha lipakeng hore ebe ba tla ka mona ka Ntlong ea Mahosana.

Ke lumela hore gap eno e seng e le teng ea hore Professor Nqosa Mahao e ne e le eena Moetapele oa Ntlo ho ts’oanela hore kapele-pele e akofeloe hore le tsebise lehlakore la ‘Muso, uena Ntate Vice-President le ‘M’e President.

MR. VICE-PRESIDENT:  Kannete ea Molimo, joale hlooho ena ea ka e tarakane tutu!

Litho tse Khabane, re tla lumellanang hore ha se khale haholo ha re ne re nts’e re na le the Leader of the House, e leng Professor Mahao, ke enoa o teng ka mona.  I am not buying his face, feela attendance ea hae le litabeng tse neng li ama taba eno, e ne e le outstanding, ‘me re ne re sa be le bothata.

Ke beke e fetileng feela – , ke se ke bile ke araba taba eo Setho se Khabane Ntate Au a e buileng ea Polelo e entsoeng ka Ntlong e Katlaase, feela e sa tlisoe ka mona.  Ke ne ke bile ke rorisa Motlatsi oa Letona Lekaleng la Temo e leng Ntate Likopo Mahase, hore eena le Mmok’hcondo oa hae ba ne ba nts’e ba ts’oere hantle.

Kea elelloa hore ehlile, Honourable Au, ho na le Mmok’hcondo o sa ts’oaroang hantle.  Ntho eo ke lekang ho e bolela feela ke ho re re lokela hore, joale re qabetsoe hobane Setho se Khabane seo re neng re ntse re feta ka sona joale o se a fella mona moo re fellang teng kajeno.

Ha ke tsebe hore na re tla etsa joang hobane Government Whip, Honourable Senator Mosenene, kannete ha a be teng ka mona.  Taba eno e etsa hore ho be boima hore re sebetse litaba tseno. 

Boholo ba litaba tse builoeng tse kenyeletsang le ea Morena oa ka oa Thaba-Bosiu – o buile ka hore a tle a aenne, ‘me hoa nepahala.  Ho itsoe litaba tseno Komiti e tla tla e lula, e shebaneng le tsona litaba tseno hosane, hore li tl’o qoqoa ka botebo.

Ke lumela hore, Litho tse Khabane, Marena a ka a ne a mp’a a re a hle a ‘nne a ikoetlisetse hore hosane ha litaba tseno li fihla a be a se a le boemong boo a ka tsebang ho li qoqa.

Boholo ba litaba tse builoeng, Mofumahali ‘Makholu, joale ka ha ke ne ke ile ka bolela pele, likarabo tsa tsona li tla tseba hore li fumanehe hosane le hore na li sebetsoa joang.

Taba eno e re fihlisa pheletsong ea mosebetsi oa rona oa letsatsi la kajeno.

The House is adjourned until tomorrow at 10:30 a.m.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President adjourned the House without Question put, pursuant to the Standing Order No. 16(3).

The House was adjourned accordingly at 11:05 a.m.