Hansard 16 June 2022

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE CHAMBER

Thursday, 16th June, 2022.

The House assembled at 10:30 a.m.

(MADAM PRESIDENT in the Chair)

PRAYER

The Chaplain led the House in Prayer

ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MADAM PRESIDENT: Litho tse Khabane, ke tsebisoa hore ho na le back-up ea lona e nyenyane e ka ‘na ea etsoa break re etse li-announcement ha re ntse re sheba hore na litaba tsa hore ho oela plug kapa ho oele eng.

Kea le amohela letsatsing lena ‘me ke kopa hore re qaleng letsatsi lena ka litsebiso tse latelang;

Kajeno hang ha Ntlo e phomola, Komiti ea HIV/AIDS e tla kopana le National AIDS Commission eo ke tlalehetsoeng hore ba se ntse ba le teng ka koano ka Ntlong ho tla buisana le ho fana ka litlaleho ka boemo ba kokoana hloko ea HIV/ AIDS ka hare ho naha ‘me ba fana ka li mid-term review to the National Performance and Progress to HIV/AIDS responses in the country, ‘me Litho tsohle lia mengoa Tulong ena, ha ho mengoe Litho tsa Komiti ea HIV/AIDS feela.

Ea bobeli Litho tse Khabane, oe ke kopa ruri hore ke mpe ke bue le lona ka eona le ho kopa ts’oareloa hore ka tloaelo e ee e be ka nako ena re ntse re koala kapa re koetse, empa ka lebaka la mosebetsi o teng matsohong a rona hobane joale Paramente e fihla pheletsong ea bophelo ba eona, re lokela hore re qete mosebetsi ona.

Ke utloile ke tlaleheloa hore ka ‘nete Legislation Committee e imetsoe ke mosebetsi ‘me joale ka lebaka la hobane le Chairperson ea teng e tloha hole, ha ba lula afternoon, o fihla hae bosiu haholo hoo e seng e le kotsi ho eena taba eo empa ke kopa re ke re be le mamello feela hore re ke re fetise mosebetsi ona o matsohong a rona ka nako eo, hona joale ke bone hore ho na le tlaleho ea Legislation Committee e entsoeng adopt ka Komiting e be e le hona e tla tla ka Ntlong.

Ha re se na mosebetsi o mokaalo-kalo ka Ntlong, re tla be re fa Legislation Committee hore e petetse mosebetsi ono lihoreng tsa hoseng tjena e le hore ba se ke ba tsoela-pele ho fihlela late ka bo 5 ba ntse ba ts’oere mosebetsi.

Kajeno re phomotsa Ntlo ho fihlela ka 10:30 ka Montaha re fe Litho tse Khabane hore li tl’o fumana brief from National AIDS Commission.

ADJOURNMENT

There being no further business on the Order paper, Madam President adjourned the House without question put, pursuant to Standing Order no 16(3).

The House was adjourned accordingly at 10:42 a.m.