Notice Paper 132 July 2022

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 132

Thursday, 07th July, 2022

NOTICE OF URGENT MOTION

Notice given on Wednesday, 06th July, 2022

            78.     ADDITIONAL SITTING DAYS

That this Honourable Senate resolves to extend normal sitting days to Friday and Saturday in consonance with Standing Order Number 15 (3) which directs that:-

“The Senate may, if it has so decided on a motion to be moved by a Minister, sit on a Monday, Friday, Saturday, Sunday or Public holiday named in the motion”

The proposed dates and hours of sitting are as follows:-

  • Friday, 8th July 2022; and Saturday, 9th July 2022,
  • On both occasions the Sittings shall commence at 09hrs00 and end at 18hrs00.

(Hon. Leader of the Senate)

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 132

Labone, 07 Phupu, 2022

TSEBISO EA TLHAHISO E POTLAKILENG

Tsebiso e nehelanoe ka Laboraro, 06 Phupu, 2022.         

78.     KEKETSO EA MATSATSI A TULO

Hore Ntlo ena e Khabane e eketse matsatsi a tulo ea Ntlo ho Labohlano le Moqebelo ho ipapisitsoe le Molao oa Tsamaiso oa nomoro ea 15 (3) o balehang tjena:

“ Haeba Senate se entse qeto ho latela Tlhahiso e entsoeng ke Letona, se ka ‘na sa kopana ka Mantaha, Labohlano, Moqebelo, Sontaha kapa letsatsing la phomolo ea sechaba le boletsoeng Tlhahisong”.

Matsatsi le lihora tse eketsoang ke tse latelang:

  •   Labohlano la la 08 Phupu 2022 le Moqebelo oa la 09 Phupu 2022.
  •   Matsatsi ao bobeli ba ‘ona, Ntlo e tla lula ho tloha ka hora ea borobong hoseng ho fihlela ka hora ea bots’elela mantsibuea.

(Mohlomphehi Moetapele oa Ntlo)                                                            

———————-