Speech by President of the Senate Honourable ‘Mamonaheng Mokitimi, 3/11/2022

Ka uena Ntate Clerk ke kopa ho qala ka ho isa hlompho ea ka ho Molimo Ntate ea re fileng bophelo le ho re chabisetsa letsatsi la kajeno.

Ke hlomphe Motlotlehi Khosi le ‘M’e oa rona ‘M’e Masenate

Mohlomphehi Tona Kholo

Motsamaisi oa Lipuisano ka Lekhotleng la Sechaba

Moahloli e Moholo

Matlo a Mabeli a Paramente haholo Ntlo ea Senate,  lona beng ba mosebetsi oa kajeno.

Ke hlomphe Molekane oa ka le lelapa lohle,   le metsoalle ea rona e  nts’ehelitseng kamehla.

Ke hlomphe Ntate Moruti, Baphatlalatsi le lona bo-‘M’e le bo-Ntate.

Taba  ea kajeno e khuts’oanyane, ke ho tla amohela thomo eo ke e fuoang kajeno, ‘me ha ke etsa joalo ke kopa  ke qale ka ho leboha Litho tse Khabane ka ho boela li khahloa hape hore ke be bosebeletsing ba Ntlo ena e Khabane ea lona.  Boikarabello bona boo ke bo fuoang ke bo boholo  boo nke keng ka bo nka hanyenyane.  

Ke nka e le tiisetso ea hore Litho tse Khabane li bone hore re tsamaisiane tsela e ntle Paramenteng ea leshome, ‘me re hlotse ‘moho maima le manolo re ntse re tsoarisane.

Moo re bileng lebatha ba hlokometse hore matsoho ho lutla a sebetsang etsoe ho se na tjaka tlhoka koli.

Ruri kea leboha beng ba ka, ha ea ba leeto le bonolo ho hang empa re ile ra le jarisana ka matla le boitelo bo boholo.

Ke boetse ke le mema hape Litho tse Khabane hore ha re tlo qala leeto lena la Paramente ea Leshome le Motso o Mong, le tle le   nts’ehetse ka matla a ts’oanang le a pele.

Le lipaki beng ba ka, tsa mosebetsi o moholo oa sechaba oa Tlhopho Bocha oo re sa o phethelang ka mabaka a mangata.  Re utloile ha Mohlomphehi Tona Kholo a re taba ea hae ea pele ke hore ka hare ho matsatsi a lekholo mosebetsi oo oa sechaba o be o phethetsoe.  Taba eo  e re tlama bohle, Litho tse Khabane.

Paramente ea Leshome le Motso o Mong re tla ikitlaetsa ka matla ho phethela ts’ebetso eo, e sa shejoang ke  Basotho feela empa le machaba ‘ohle.

Taba e ‘ngoe e kholo eo re tlo lokela ho e sebetsa ka matla  ke ho busetsa mohoma temeng bosebeletsing ba Matlo a Mabeli a Paramente ekasita le likamano tse tsitsitseng lipakeng tsa maoto a marao a puso.  Sena se tla tebisa metso ea puso  ea Sechaba ka Sechaba le ho akofisa bosebeletsi ba puso ka kakaretso.

Beng ba ka, ke kopa ho thetha puo ea ka  ka ho le leboha ka ts’epo e sa thekeseleng eo le mponts’itseng eona, ‘me ke le ts’episa hore ka bots’ehetsi ba lona  ke tla sebetsa ka matla a ka ‘ohle ao Molimo a mphileng ona le ka bokhabane bo fetang ba pele

Ke motlotlo ho amohela thomo ena ea lona ea ho ba Mookameli oa Ntlo ea Senate Paramenteng ena ea Leshome le Motso o  Mong.

Kea leboha

Khotso!                                Pula!                                               Nala!