NOTICE PAPER N0.27

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

SENATE

NOTICE PAPER NO. 27

Wednesday, 27th March, 2024

NOTICE OF URGENT MOTIONS

Notice given on Tuesday, 26th March, 2024.

          20.     SUSPENSION OF STANDING ORDER NO. 86(5).

That this Honourable Senate resolves to suspend Standing Order No.86(5) which reads as thus “A Committee Report may not be debated in the Senate unless it has been circulated to all Senators at least two days prior to the intended debate in the Senate.”  This is done in respect of the following Bill:

  • Administration of Estates and Inheritance Bill, 2024

                                                                             (Hon. Leader of the Senate).

21.     EASTER BREAK

That this Honourable Senate when it rises today, Thursday, 28th March, 2024, it do adjourn until Tuesday, 23rd April, 2024 at 10:30 a.m. in order to allow Honourable Senators to adjourn for Easter Break.

                                                          (Hon. Leader of the Senate)

——————

PARAMENTE EA LESOTHO

SENATE

PAMPIRI EA TSEBISO EA 27

Laboraro, 27 Tlhakubele, 2024

TSEBISO EA LITLHAHISO TSE POTLAKILENG

Tsebiso e nehelanoe ka Labobeli, 26 Tlhakubele, 2024.

          20.     HO FANYEHOA HOA MOLAO OA TSAMAISO OA 86(5)

Hore Ntlo ena e Khabane ea Senate e etsa qeto ea ho fanyeha Molaoana oa Tsamaiso oa 86(5) o reng “Tlaleho ea Komiti e keke ea buisanoa ka Senateng ntle le haeba e abetsoe Litho tsohle tsa Senate bonyane matsatsi a mabeli pele ho letsatsi le hopoletsoeng puisano ka Senateng.”  Sena se etsoa Sets’oants’ong se latelang tsa Molao:

  • Administration of Estates and Inheritance Bill, 2024,

                                                                                 (Mohl. Moetapele oa Ntlo).                                      

          21.     PHOMOLO EA PASEKA

Hore Ntlo ena e Khabane ea Senate ha e phahama kajeno Labone la la 28 Tlhakubele, 2024, e phomole ho fihlela ka Labobeli la la 23 ‘Mesa, 2023 (10:30 a.m.) ha hora ea leshome e fetile metsotso e mashome a mararo hoseng e le ho lumella Litho tse Khabane ho ea phomolong ea Paseka.

                                                                                   (Mohl. Moetapele oa Ntlo)