30 APRIL 2020 COMPLETE HANSARD

PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO

                  SENATE CHAMBER

              THURSDAY 30TH, APRIL 2020

         THE HOUSE ASSEMBLED AT 10:30 A.M

           (MR VICE-PRESIDENT IN THE CHAIR)

      ANNOUNCEMENTS FROM THE CHAIR

MR VICE-PRESIDENT: Kea le lumelisa Litho tse Khabane, hoseng ha letsatsi lena. Litsebiso tsa Labone la la 30, ‘Mesa, 2020:

– Litho tse Khabane, litsebisong tsa maobane re bonts’itse hore kajeno hang ha Ntlo e phomola, Legislative Commitee e tla kopana le Lekala la Lichelete ka hona ka mona ka Senateng, ka Chambar, ka Melaoana e latelang:

1. Financial Institutions Payment of Expenses for Examinations Reglations (2019)

2. Money Laundering and Proceeds of Crime Regulations, 2019

3. Money Laundering and Proceeds of Crime (Amendment)Regulation, 2019.

Mosebetsi oo o chechiselitse bekeng e tlang. E le ho fa lona Lekala leo la Lichelete ho tsamaisa Security in IMMovable Property Bill, 2018, joalokaha Order Paper ea rona e bonts’a,

Honourable Members, maobane ho bile le maikutlo a ileng a hlaha e le ngongoreho ea Litho mabapi le litsieane tsa tsona tse morao tsa sitting allowance, motor mileage, le tse ling. Boipiletso ba Office ke hore litaba tse joalo ka boikokobetso li ‘ne li lebisoe Ofising ea Clerk ea Senate ka kotloloho. Leha ho le joalo, ho fana ka tlhakisetso litabeng tse joalo ke hore Office ebile le likhaello tsa lichelete selemong se fetileng sa lichelete  ‘me ka lebaka leo Litho tsa Ntlo tse fokolang kanete li ntse li kolotoa chelete ea tsona ea Motor mileageeo Office e ts’episang hore e tla sebetsana le eona.

Ha e le sebakeng sa Sitting Allowance, Office e tla lefa ho tloha ka la 21 Tlhakubele, 2020, ka ha ka nako eo system e sebelisoang ho lefa, e leng IFMS, e ne e se e koetsoe sebakeng sa mafelo a selemo sa Lichelete.

Tabeng ea hore Lekhotla le itse ho nkoe Paramente e ne e ntse e le ts’ebetsong e sa koaloa na joale Litho tse Khabane ha li ea lokela ho fumana sitting allowance ea nako eo, botoloki ba kahlolo ena ke hore; mosebetsi oa Paramente o neng o le Tafoleng ka nako eo Paramente e neng e koaloa ka Proragation oa oelella ‘me lekhotla le entse tlhaloso ea hore mosebetsi oo o neng o le matsohong ha ho ne ho koaloa o tsoelepele hobane ha Paramente e koetsoe ka Proragation e molaong mosebetsi o neng o le Tafoleng oa oelella .

Ha e le tabeng ea li-sitting allowance molao ke hore li fumanoe ke Litho tse teng Tulong ea Ntlo feela. Ka lebaka lena rea tseba Litho tse Khabane hore ka nako ea Proragation Ntlo e ne e ntse e sa lule ho fihlella Lekhotla le ile la phatlalatsa hore Proragation eo e ne e se molaong, ka hona Litho tse Khabane ha hona li-sitting allowance tse tla pataloa tsa nako eo.

HON SENATOR M. M. MOSHOESHOE: Mohlomphehi oa ka  kea u hlompha, Ntate, kanete ke hlomphe le Setulo sa hau le Litho tse Khabane. Ke ne ke re kanete rea leboha ka tlhaloso eo e monate eo u re fang eona. Ke bona eka o siile ntlha eane ea ka eo ke ileng ka e kopela hore e bitsoe (b) maobane, u’a e hopola? E ne e tsamaea le tsona li-sitting allowance. Eile ea re ha Morena oa ka oa Sehlooho oa Matsieng a etsa raise Point of Order ea pele, e leng ea li-sitting allowance during Prorogation, eaba ‘na ke kopa ho kenyeletsa ntlha ea ka eo ke e bitsang (b) ke re na mileage oa ha re ne re koala re ea hae ka nako ea Prorogation leha re khutla na o keke oa u kenyeletsa litabeng tseo e le (b).

 Kea leboha Mohlomphehi.

MR. VICE PRESIDENT: Order! o fe? U tsoile taoleng Morena oa tseba?. Ee, Mofumahali hoo e leng ‘nete hona ke hore ho ile hathoe le ee hae ‘me le khutlile. E leng hore tseno tsona li tla etsoa submit. Ee, ea hore na ke molaong kapa hase molaong, ho thoe na chelete e tla lefshoa kapa ha e na lefshoa, joale ke re chelete e tla lefshoa. Ea hore na ke molao kapa hase molao ha ke batle ho ea tabeng eno.

HON SENATOR J. A. MOTS’OENE: Ha ke u lebohe, hle, Mohlomphehi Motlatsi oa Madam President. Ke mpa ke ema feela kea kholoa ha ke se taba ea potso kapa eng empa e le boeletsi feela. Ke ne ke re ke mametse taba eo ke utloang hore na tlaleho holima litsiane tsa Litho tse Khabane holima sitting allowance kapa tsa li-motor mileageli liehisoa ke eng kapa mathata ke afe. Ke ne ke mpa ke re, Mohlomphehi, re se re kopa hore oa tseba ho ba betere hore -e le tlaleho ea hau kapa ea Tafole hore, ee, ka ‘nete Litho tse Khabane, le tsebe hore re tla atleha hore re sebetse tjena, mohlomong ke etsa mohlala feela, re tla lefa sitting allowance ea lona ea bekeng e itseng ha le ne le le mosebetsing ho fihlella beke e itseng. E re bebofalletsa hore re se kenne ra bona kapa hona ho ’na re lla hobane nako e ‘ngoe leha chelete e kena ha ho tsebahale hore na ke ea neng. Taba eona eo ke ena e tlanne e etse hore Setulo re lule re ntse re se botsa lipotso tse ngata hobane le nako eo e kenang mane e re feela sitting allowance, ha e re ea beke ea ho tloha likana ho fihlella likana. Ka taba eno ke ne ke mpa ke re Setulo se mpe se be pelo e mongobo ka boikeletso bono ba hore, ee, Litho tse Khabane ho tla etsahala tjena e le hobane e le taba ea li-sitting allowance tsa lona kapa li-motor mileagetsa nako e itseng. Ke hore tlhakisetso ea hore na ke litaba tsa neng tseno. Ha ke behile hakaalo, Mohlomphehi, kea leboha.

HON. SENATOR M. S. MOHOLOBELA: Ntlha ea Tsamaiso eo ke emang ka eona ke ea ho re, ho ile hathoe re tlo tla re lefshoa li-sitting allowance tsa rona tse feletseng linakong tsena, tseo ebileng re sa tsebeng le hore na re li pataloa ha e le neng hobane kanete ha re lifumane, Mohlomphehi, nakong ena eo selemo sa lichelete se oelellang. ‘Me re ile ra etsetsoa lehlapha-hlapha mona ho thoe re tlatse li-motor mileage re se ntse re na le tse ling tseo re se ntse re ile ra li tlatsa tseo re ntseng re so li pataloe le letsatsing lena, Mohlomphehi. Kanete, Ntate, re ne re re u be pelo mongobo joalokaha Ntate Ralichelete a le teng, Letona la rona la Lichelete, ho ke ho shejoeng litaba tsena tsa rona ka tsela e ‘ngoe.

Kea leboha.

MR. VICE PRESIDENT: Ee, kanete ke ne ke se ke elelletsoe hore ha re sa tsoe ka mokotleng ehlile e ntse le hantle hore li buue ha li le teng. Joalokaha ke ile ka ’na ka bonts’a le linakong tse fetileng, joalokaha Morena oa ka oa Matelile a bolela ka nepo, ha ho lefshoa mona ho etsoa submit li-claim tseno tsa lona joale hona le moo li fetisetsoang. Ke se ntse ke arabella le uena morena oa ka oa Leribe. Empa joale ea hore na mohlomong nakong eo ho seng ho etsoa effect payment ho etsoa ea neng ho fihlella neng ehlile ha se taba e batlang e le taolong ea rona koano, e se e le taolong ea batho ba lefang. Ke utloa eka ke boeletsi bo nepahetseng hore u tsebe na u ile oa ba le ea nako efe ho fihlella efe, ha oa ba le ea nako efe ho fihlella neng, hobane ha ho sa be joalo, Ntate, le uena u ka lahleheloa ke hore na hantle u lefiloe ho fihlela neng ha ho oa lefshoa ho fihlela neng-order! ke ne ke re taba eno eo u e hlahahisang, Ntate, ke taba e utloahalang, ‘me ke boeletsi boo ke lumelang hore ho lokeloa hore ke bone hore na ha bo sebetsoe. Eona eno eo Morena oa ka a e buang ka phoso a ntse a re halieo hohang a lutse a tse tseba ho araba tsona litaba tsona tse ka kang tseno, ea hore na e feela e le sieo kapa hona le eo e ileng ea e-ba teng e le ea nako efe.

Kea leboha.

Next item Mr Clerk.

2. TABLING OF SURBODINATE LAW

HON. N. KABI (MINISTER OF HEALTH): Kea leboha, Mr. Vice President. I rise here to Table Public Health Covid 19 Regulations, 2020.

Next Item Mr. Clerk

PROCEEDINGS ON SURBSTATIVE MOTIONS AND BILLS

SECURITY INTEREST IN MOVABLE PROPERTY BILL, 2018

HON. DR. M. MAJORO (MINISTER OF FINANCE): Kea leboha, Mohlomphehi Motlatsi oa President. Ke ema mona ho sisinya hore that the Bill be now read for Second Time. kea leboha, Mohlomphehi.

Kapa ke tsoele pele hore now the Senate ressolved itself into Comittee on the Bill Fourthwith?

MR VICE PRESIDENT: Honourable Minister u tatile Ntate. Hona joale u tla tla u re hlalosetse Sets’oantso ebe re tla ba le motho ea u tlatsang, ebe re Teka taba, re e behe ebe re tla fetela mothating ono kamorao.

HON. DR. M. MAJORO: Mohlomphehi, oa ka kanete kea leboha. Sets’oantso sena sa Molao ke se bitsoang Security Interest in Movable Property Bill, 2018. E ea hlaka Mohlomphehi hore ke ea khale e ntse e sasanka feela e tla be e qetelle e fihlile moo re e hlokang teng. Morero oa Sets’oantso sena sa Molao ke ho re kaha ho tloaelehile hore re ka sebelisa thepa ea rona e mona eo re reng e immovable ‘me e immovable e ts’oana le Ntlo ea hau kapa mobu oa hau. Ho oa lumelleha Molaong hore tseno re ka li sebelisa ra li beha paneng eaba joale re tseba ho kalima lichelete libankeng. Empa ka ha ngongoreho ea rona ea nako e telele ea hore libanka tsa Lesotho li bonahala li kikitlela ho kalima Basotho lichelete, re ile ra ba le moralo o neng o bitsoa Financial Sector Development Strategy, ‘me tlasa moralo ono re leka lintho tse ngata tseo re nahanang hore e tla ba litharollo mathateng ao libanka li buang ka ’ona ha li tlameha ho alima Basotho lichelete. ‘Me ka ‘nete moralo ono- re se re fetisitse lintho tse ngata tseo re neng re lumela hore li tla thusa. Ha joale re ne re re ha re ke re fe Basotho monyetla oa hore ba se ke ba sebelisa mobu feela le matlo a bona empa ba sebelise sohle seo e leng thepa ea bona hore e sebetse e le collateral kahara banka. Ka hona Molao ona ha o fetile o tlo re ho libanka le bohle ba kalimanang ka chelete hore re ka nka thepa e movable, ekaba koloi, likolobe, lipoli, linku, likhomo, feela hore o ilotseba ho li beha paneng mane bankeng, joale banka e o kalime chelete. Kanete ke oona morero.

Qetellong re leka hore libanka li tle li amohele hore thepa eohle e ka sebelisoa ea lelapa ha fela motho ea e behang paneng e le monga eona ‘me e ngolisoe ka mokhoa oa marang-rang. Joale e tlebe haeba uena ea kalimmeng u hloloa ho lefa, motho ea u kalimmeng chelete, ebang ke banka kapa ke Insurance, ke machonisa kapa ke ba bang, ba tla ba le tokelo molaong ea ho tla o phethisa thepeng eo ea hau. Ntlheng ea pele re ne re ka jooa matlo le mobu empa kajeno haeba Molao ona o feta eba Molao oa naha ena re tla tseba hore u phethisoe ka ntho e ‘ngoe le e ‘ngoe eo u e behileng paneng ka tumellano le motho eo a u alimileng chelete.

Mohlomphehi ha ke buile hakaalo ke lumela hore ka bokhuts’oanyane bona boo ke buileng ka bona ke akarelelitse merero ea Molao ona. Likateng tsa oona tse phethahetseng re se re tla li manolla ha re kena kahara Molao.

Kea leboha.

MR. VICE PRESIDENT: Seconder?

HON. SENATOR K. L. K. THEKO: Kea u leboha, Mohlomphehi. Kea kholoa taba ke hore ke le Setho sa Komiti ea Legsilative re ile ra teka taba ena boemong bono ba Komiti ‘me ra utloisisa hantle hore hona ke katoloso ho sechaba sa Basotho, ‘me ka nepo hore ebe joale batho ba se ba tla ba le mokhoa oa ho ikaha ka seo ba ka bang le sona e le thepa. Taba e kholo eo ‘na ke e ratileng mona ke hore katoloso ena e thusa hore Basotho joale ba tle ba be le mokhoa oa bophelo hobane ho ne ho ntse ho sa hlaka hore na ekaba thepa ea mofuta ofe eo u ka e behang paneng hore u thusoe ka chelete hore u nts’etse bophelo ba hau le ho bo matlafatsa le ho bo holisa. U ka ba le thepa e ngata eo u sa tsebeng value ea eona empa ka lebaka la Molao ona, ke lintho tseo joale li tse ka etsoang valued tsa behoa sekepeleng hore na ha u na le sekarapa sena sa van, ha u na le khomo ena ea moketa, ha u na le hona le hoane na ebe u ka phela ka tsela efe ho ntlafatsa bophelo.

Ke eona taba eo ke hopolang eka ke eona phephetso e kholo. ‘Me Jjoale libanka li tla tsamaea ka Bill eona, re tla re ha re fihla ho tsona ‘aee ka’nnete empa Molao ke ona uo ntšehetsa hore o nke thepa ena eaka.’ Hobane ntho e kholo hona libankeng joale tseo ebileng Honourable Minister eleng tsa melata, li na le tšobotsi tsa tsona tsa tsamaiso ea Melao ea likalimo. Ha uo il’o alima uo ne uo batloa a collateral, ka nako e ‘ngoe uo be uo se na eona, feela uo ka ba le a business plan.

Mohlomong motho uo ka re, we are looking forward to a day mhoo etlare ha Mosotho a na le a coherent business plan ebe ha ao hloke le thea collateral.

But kajeno e ntse ele bothatanyana boo re bo tobileng, ka hona re babatsa teko ena e etsoang ke Puso e etsoang kae Lekala la rona la Llichelete hore re ke re mpe re tlohe from these shackles tseo esale re tlanngoa ka tsona malebana le taba hore ho hlahisoe thepa.

Batho ba bangata ba na le thepa tse kang tsona tsa bo mobu, ha u bapisa le Mmolao oane oo re ileng ra bona hore naha ea America ka MCC ha e ne e re kalima Llichelete kapa e re e ntlafaletsa maphelo, e entse hore mobu o bebofale. Empa le kajeno lena Mosotho ha a se na letho-letho o ntse a tseba hore a etse collateral le motho e mong ea ka bang le chelete hore:; ntemele tsimo ena ke tle ke tsebe ho pata ‘me’ kapa ke tsebe ho isa bana ba ka sekolong.

E ntse ele tsela ea collateral, che e ne e se clear empa Bill eona eo tl’o thusa batho ba bangata ba Basotho Mohlomphehi oua ka.,

Ka hona ke etsa second Honourable Minister ka ho beha Bill eona eo ke hopolang hore ke setsiketsi se thusang Mosotho ho tšela molatsoana oa bofuma le hore a tle a tsebe ho intlafatsa. Ba bang ba na le property e ngata feela ha ba sa tsebe na ba e etsa articulate ka tsela efeng. Ka hona re aka Bill Molao eona hore ke eona eo tla re isa mohlomong makhulong a matala re le sechaba.

Ha ho be joalo, Mohlomphehi.

MR. : Ke teka taba hore Setšoantšo sa Molao se baloa Lekhetlo la Bobeli ‘me Litho li ka buoa.

Question  Proposed.

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister re tataise ntate re fetele mothating o hlahlamang. Ntšoarele ntate ke behe taba hore Litho tse Khabane Setšoantšo sa Molao se bale Lekhetlo la Bobeli ‘me se fete.

Question that the Bill be read The Second Time, put and agreed to.

HON. M. MAJORO (Minister of Finance): Kea leboha Mohlomphehi oua ka. Mona ke ne ke sisinya hore Ntlo e ipope ele Komiti ho tla sebetsana le Setšoantšo sena sa Molao, hang-hang., Kkea leboha, Mohlomphehi.

Question that the House resolve itself into a Committee, put and agreed to.

The House resolved itself into a Committee.

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister, ke kopa ntate re tle re…, e tomanyana ntate Tttokomane ena. Joale molemong oa hore re tle re e sebetse kapelenyana le ka mokhoa o effective, ke hore uo tl’o re nkele Clauses 1- 9. 1 – 9 re e otle.

Clauses 1- 9.

HON. M. MAJORO (Minister of Finance): Kea ea leboha Mmohlomphehi. Temana ea 1 ke lebitso la BillMolao eona, ‘me ha ke kena ho eona, eMolao ona o tla tsebahala ele Security Interest Immovable Property Bill (2019). E ‘me o tla kena tšebetsong hang ha eo fetisitsoe ke Paramente ‘me eo hatisitsoe.

Clause 2, khaolo ena e hlalosa mantsoe a sebelisitsoeng ka har’a Molao. Interpretation and Definitions.

Clause 3, Bill eona eo tla tsamaisa khoebisano tsohle tse amanang le peho ea thepa paneng. Theko ea thepa ka mokhoa oa khiriso, thekiso ea thepa ka instalment le mekhoa e meng e tšoanang le e boletsoeng.

Clause 4, Tumellano ea peho ea thepa paneng. Tokelo holim’a thepa e behiloeng paneng, e tšoanela ho etsetsoa tumellano e ngotsoeng, e tekenetsoeng ke mahlakore ‘ohle ka pele ho lipaki. Thepa ele ‘ngoe e ka behoa paneng ka makhetlo a fetang bonngoe. Peho ea thepa paneng ha e tlame ho ngolisoa tlas’a Billmoalo eona.

Clause 5, Tlhaloso ea thepa. Tlhaloso ea thepa e paneng e nepahetse ha e hlalosa thepa ka botlalo,. ‘me e bontša ka mokhoa oo e tsebahalang ka teng ebile e bontša bosieko ba tšutšumetso eseng molaong ketsong ena.

Clause 6, Tumellano e behang thepa paneng, e ba le matla Molaong ha feela e tekenetsoe ke ba nang le tokelo ea Molao ho eona,. ‘mMe ba entse boitlamo bo tekenetsoeng ba ho beha thepa le ho amohela thepa e behiloeng paneng. Thepa e behiloeng paneng e tla ba tlas’a lipehelo kamoo mahlokore a amehang a lumellaneng kateng. Moo mahlakore a lumellaneng hore peho ea thepa e tla kena tšebetsong nakong e tlang, peho e joalo e tla ba le matla a Molao ka nako eo e boletsoeng.

Clause 7, Ee bua ka phethahatso ea peho ea thepa paneng. Peho ea thepa paneng e phethahala ha tumellano ea peho ea thepa paneng e fihletse liphehelo tse bontšitsoeng Temaneng ea botšelela, ‘me peho ea thepa paneng e bile e ngolisitsoe tlas’a Bill eona.

Clause 8, moo thepa e behiloeng paneng e rekisoang, kapa e fanoa, kuno ea thekiso ea thepa eo ke karolo ea thepa eo ha feela peho ea thepa eo e rekisitsoeng e ne e phethahetse. Ntle le ha ho bile le tumellano e fapaneng le e ngotsoeng. Phethahalo ea peho thepa paneng e tla emisa hang ha kuno ea thekiso ea eona e lefuoe motho ea nang le litokelo holim’a thepa e paneng.

Clause 9,E re thepa e ngolisitsoeng tlas’a Bill eona ele paneng, ha e hloke ho ngolisoa hape ha litokelo holima eona li fetisetsoa ho motho e mong. Ho tsebisoa kapa ho se tsebisoe hoa mong’a thepa ha sena se etsahala ha ho ame maemo a phethoho ena Molaong. Sena se bolela hore  peho ea thepa e paneng e tla tsoelapele ho lula e phethahetse.

Kea leboha, Mohlomphehi.

MR. CHAIRMAN: Ke teka taba hore Clauses 1 – 9, li eme ele karolo ea Setšoantšo sa Molao, ‘me Litho li ka bua. Ke beha taba hore Clauses 1 – 9 li eme ele karolo ea Setšoantšo sa Molao.

Question put that Clauses 1-9 stand part of the Bill put and agreed to.

Clauses 10 – 19.

HON. M. MAJORO (Minister of Finance): Kea leboha, Mohlomphehi.

Clause 10, Ere bua ka Tlhathlhamano ea litokelo joale. Litokelo holim’a peho ea thepa paneng e phethahetseng tlas’a Bill Molao eona, li tla sebetsoa pele ho peho tse sa phethahalang moo thepa e tšoanang e behiloeng paneng ho feta ha ‘ngoe. Moo ho nang le tseko mabapi le peho e phethahetseng e entsoeng ho feta ha ‘ngoe holim’a thepa e tšoanang, litaba tsa eona li tla sebetsoa ho latela hore na ke peho e fe e phethahetseng pele ho feta tse ling. Mokhoa o tšoanang o tla sebelisoa le molemong oa peho ea thepa paneng e sa phethahalang.

Temana ea bo 11. Ngoliso ea thepa paneng e ka etsoa holima thepa e hokelletsoeng thepeng e ‘ngoe. Moo ho nang le tseko holim’a thepa eo ho hokelletsoeng ho eona, litaba tsa thepa e hokelletsoeng li tla sebetsoa hang ha litaba tsa thepa eo li hokelletsoeng ho eona li felile. Motho ea nang le tokelo holim’a thepa e hoketsoeng ho e ‘ngoe, a ka e tlosa ha feela a ke ke a senya thepa eo e hokelletsoeng ho eona. ‘Me pele a ka etsa joalo, o tšoanela ho tsebisa mong’a thepa matsatsi a leshome pele a etsa joalo. Moo ho bang le tšenyo ha thepa e hoketsoeng e tlosoa, motho ea nang le tokelo thepeng e senyehileng o lokela ho fuoa matšeliso.

Temana ea 12. Ngoliso ea Llitokelo holima thepa e behiloeng paneng ho alima chelete, e tla sebetsoa pele ho tse ling tse tšoanang le eona ha feela e ngolisitsoe pele ho tsona, nakong eo ho nang le tseko holima thepa e paneng.

Temana ea 13. Haeba peho ea phoofolo paneng e phethahetse, peho tsohle tse sa phethahalang li tla sebetsoa ka morao ho peho e phethahetseng.

Temana ea 14. Mona re bua ka limela. Peho ea limela paneng e fana ka litokelo holim’a kuno lijalong tseo ho motho ea li amohetseng. ‘Me Tthekiso ea mobu oo lijalo li lenngoeng teng ha e ame litokelo tsena.

Temana ea 15. Litokelo tsa motho ea faneng ka litšebeletso molemong oa ho ntlafatsa kapa ho boloka thepa e behiloeng paneng, li tla sebetsoa pele ho tse ling.

Temana ea 16. Mona re bua ka khokelo ea thepa e paneng. E tla sala e ntse ele paneng le ha e ka hokeloa thepeng e ‘ngoe e seng paneng, ‘me tseko mabapi le eona e tla sebetsoa pele ho tseko mabapi le thepa eo e hoketsoeng ho eona. Moo ho hlokahalang hore thepa eo e tlosoe moo e hoketsoeng, sena se tlameha ho etsoa ntle le ho senya thepa eo e hoketsoeng ho eona.

Temana ea 17. Thepa e sebelisitsoeng ho etsa ele ‘ngoe e ke ke ea behoa paneng. Se ka behoang paneng ke thepa e entsoeng ka eona. Peho ea thepa paneng e ngolisitsoeng tlasa Bill eona, e tla sebetsoa pele ho e sa ngolisaoang nakong eo ho nang le tseko holima thepa e paneng. Thepa e behiloeng paneng ho feta ha ‘ngoe, ‘me ebile e ngolisitsoe, e tla sebetsoa ho ea ka tatellano ea ngoliso ea litokelo ho ea ho eona nakong e o ho nang le tseko holim’a thepa eo.

Temana ea 18. Motho ea rekang thepa e behiloeng paneng, a sa tsebe hore e behiloe paneng, ebile peho ea thepa e joalo e sa ngolisoa tlas’a Bill eona. O na le tokelo tse felletseng tsa Molao holim’a thepa e joalo. Joaleo ka ha eka eo e ne e sa behoa paneang. Moo motho ea nang le tokelo holim’a thepa e paneng a e rekisang, ea e rekileng o fumana litokelo tse felletseng tsa Molao thepeng eo joaleo ka ha eka ke thepa eo ene e sa behoa paneng.

Temana ea 19. Motho ea nang le tokelo holima thepa e behiloeng paneng, a ka boela a beha litokelo tsa hae thepeng eo paneng. Peho ena ha e hloke ho ngolisoa tlasa Bill eona hore ebe le matla a Molao.

Kea leboha, Mohlomphehi.

MR. CHAIRMAN: Order!! Ke teka taba hore Clause 10 -19, li eme ele karolo ea Setšoantšo sa Molao, ‘me Litho tse Khabane li ka bua.

Question that clauses  10- 19 ordered to stand as part of the Bill, put and agreed to.

Honourable Senator Khoabane Theko.

HON. SENATOR K. L. K. THEKO: I just want to, I request Honourable Minister to indulge maybe my ignorance. Ke soaba hore ke mo tlatsitse, joale ese e tla ka ke ea mo loantša. Empa ke taba ea ho fumana explanation. Ke hore thepa ee ha eka ho thoe e ka kalingoa habeli ho motho, mohlomong batho ba fapakaneng. Ere ha ke tsamaea ka koloi ebe ke e alima, ke re ho Ntate Majoro ‘ere ke behe koloi ena ea ka paneng re be re ngolise. Joale o nkalime chelete ke il’o reka tereakere,’ joale ebe ka mora nako ke bona ntho e ‘ngoe hape e nkhahlang.

E hlaloseha joang hore ee haele mona ke khahluoe, ekare le bo ntate ba ka re thusa ka likoantsanyane ha ba tla ho uena ntate hobane joale ke bona batho baeo eleng li technocrats in your good Ooffice especially from Central Bank hore e tle e tsebe ho utloahala e hlake. Re se ke ra tlatsa feela re sa ka ra utloisisa, ebe u re ‘aee ka’nnete le ne le tlatse,’ empa re sa ka ra utloisisa the context ea taba.

Moo ke teng Mohlomphehi oua ka, Mohlomphei Motsamaisi oa komiti ena e Khabane, ke hore can I, ho thoe I can lease out one property to the two borrowers. Joale ke re na ha e senyeha e lutse kae? Does it sits with the first borrower or the second borrower or to myself ntse ke itšebelisetsa eona?. Joale ha e senyeha in between before I pay off these two particular borrowers, what actually happens?

Kea utloa hore ntate o ntsa bua ka taba ea ha ho ka hoa hlaha liqabang or misunderstanding joale ho be le tsekisano. Ha e qala ho hlaha joale, joale re e sebetsa joang?. Excuse me or I beg your pardon Honourable Minister, mohlomong I am a little bit backwards ho utloisisa hore na what type of a property eo ke e alimang, is it movable to the extentd ea hore nka ‘nna ka k’huk’huntha ka koloi eo ke e behileng paneng ho uena? Does it stay kapa ke e tlohela ha hao? Kapa e il’o ba in the custody of some place where it can be kept safve, hore ho se ke be hoa etsahala letho. How do I now borrow it and lease it out to another second borrower. Ekare re ka hlakisa litaba tsena. Ntho ena e tle e tsebe ho tsamaea hantle joalo ka korostina ha e letsoa re e utloa,. hHobane e batla e ntsietsa ha e fihla mono.

Kea leboha, Mohlomphehi.

MR CHAIRMAN: Honourable Minister.

HON. M. MAJORO (Minister of Finance):  Kea leboha, Mohlomphehi. Ka’nnete ke kopa u tl’o nthuse ka Setulo sa hau, Bill ena eMolao ona ke Molao o thata haholo. Ha re ne re le ka har’a Legislative Committee, team ea ka e ne e fumana ho le bobebe hore e nthuse. Ha ke tsebe hore na litokiso tsa hau li lumella hore li-ofisiri tsa ka tse teng li manolle ntho enae?

MR. CHAIRMAN: Aaa ke ne ke re ba tla u etsetsa koantsanyane ntate, ke re na ha re ntse re ba emetse mohlomong u tla ‘nne u fumane monyetla le ha re se re, kapa Morena Khoabane u batla le pele re e etsa re tle re utloe hantle, re se ke ra tloha ra e fetisa re sa e utloa?.

HON. SENATOR K. L. K. THEKO: Indulge my ignorance Honourable Chair for the Committee hore haeba re ka ra fetela pejana e- s’o hlake re ea lumela hore ke taba e ka tlohang ea re etsetsa bothata. Ka stage sa Committee why don’t we let those technocrats come in, I don’t know haeba ke ntho e etsahalang. Kapa ke Komiti, Komiti ea Senate cannot be visited by expertise ba ka tsebang ho re thusa na, hobane taba ena eona e bohlokoa. Ke hore Bill eona ke e ’ngoe oa Melao eo ke e ratang hobane e bua ka kalimo. Feela joale taba ea to share taba ena, let me not be labour on it. But just wait for your good answers Honourable Minister haeba u ka tseba ho e sarolla. Hobane joale e emisa tšebetso le morethetho oo re neng re se re o tšoere oa hore re ea e metsa ntho ena re e behella koana hoja e ne e se na complications tsena.

Kkea leboha, Mohlomphehi.

MR. CHAIRMAN: Challenge e teng Morena Khoabane ke hore joale re tla tlameha re etse adjourn Ntlo, haeba ehlile re batla hore ba bue because ha ho na ka tsela eo ba ka tlang ka mona ba tla bua ka har’a Ntlo, except hore ba ka etsa koantsanyane joaleo ka ha u ne u chulo. Empa if you need thorough explanation…

HON. SENATOR K. L. K. THEKO: Let me concur hore re ‘ne re tsoele pele Honourable Chair from Clause 19 onwards, ese ke ea re liehisa.

MR. CHAIRMAN: Ke fuoa boeletsi mona hore ha re fihla Third Reading mane na re, a ka boela joale ha ba qetile ho etsa litlhaloso tseno, eaba o tlil’o araba lintho tseno kaofela ebe ba tla li araba ba iketlile ere ha Honourable Minister re fihla Third Reading ebe ha u bokella liqola tsa kobo ea hau, u tla be u se u kenyelletsa le litaba tseno. Re ne re ntse re le mane moo Litho tse Khabane li ka buang. Ke behe taba hore Clauses 10 – 19 li eme ele karolo ea Setšoantšo sa Molao, ba lumelang ba re ee ba hanang ba re che!!

Question that Clauses 10-19 stand part of the Bill put and agreed to.

MR. CHAIRMAN: Honourable Minister 20 – 29.

HON. M. MAJORO (Minister of Finance): Kea leboha, Mohlomphehi Molula Setulo.

Temana ea 20, moo motho ea behileng thepa paneng a sitoang ho fihlela lipehelo tsa tumellano ea peho ea thepa paneng. Motho ea nang le tokelo holima thepa e behiloeng paneng a ka e hapa kapa a e sebelisa ho ea ka moo mahlakore a lumellaneng ka teng tumellanong ea bona.

Ha re fetela Temaneng ea 21, moo motho ea behileng thepa paneng a sitoang ho fihlela lipehelo tsa tumellano ea peho ea thepa paneng. Motho ea nang le tokelo holima thepa e behiloeng paneng a ka batla patala e felletseng ea sekoloto seo thepa e neng e behiloe paneng molemong oa ho se fumana.

Temana ea 22. Motho ea nang le tokelo holima thepa e behiloeng paneng, o na le matla a ho nka thepa eo matsohong a monga eona a sa hloke ho hlahlela nyeoe haeba ketso ena e ke ke ea luka khotso. Moo a sitoang ho nka thepa, o tšoanela ho hlahlela nyeoe Makhotleng a Molao ho fumana thuso. Moo Lekhotla le ahloletseng motho ea nang le tokelo holim’a thepa e paneng, thepa e joalo e tla rekisoa ho lefa sekoloto sa monga thepa. Motho ea nang le tokelo holima thepa e paneng ‘me ebile ele matsohong a hae, o na le boikarabello ba ho e hlokomela ‘me litšenyehelo tsohle tsa hae tlhokomelong ea thepa ena li tla lefshoa ke mong’a thepa eo. Moo thepa e paneng e etsang tsoala, tsoala ea teng e ka sebelisoa ho fokotsa mokoloto oa monga eona kapa ea busetsoa ho monga thepa eo.

Clause 24. Motho ea nang le tokelo holima thepa e paneng, a ka e rekisa, a e reka kapa ae hirisa ka mokhoa o amohelehileng tlas’a Molao kapa tloaelo thekisong, thekong le khirisong ea thepa.

Clause 25. Pele motho ea nang le tokelo holima thepa e paneng a e rekisa,  ae reka kapa a e hirisa, o tšoanela ho tsebisa mong’a thepa kapa bohle ba nang le thahasello thepeng ena ka morero ona ntle le ha thepa e paneng ele mofuta o ka senyehang ha bobebe. E ka lahleheloa ke boleng ka pele kapa tlhokomelo ea eona ele boima. Tsebiso ena e tšoanela ho hlalosa maemo a thepa ka botlalo.

Re ee ho 26. Ha motho ea behileng thepa paneng a hloloa ho fihlela lipehelo tsa peho eo, a ka lumellana le motho ea nang tokelo holima thepa e paneng hore a e nke ele patala ea sekoloto sa hae. Tumellano ena e tla tsebisoa bohle ba nang le seabo thepeng ena hore ba bontše khanyetso ha e le teng.

Clause 27. Moo thepa e rekisitsoeng ho lefa sekoloto sa mong’a thepa. Motho ea nang le tokelo holima thepa a ka aba chelete e hlahisitsoeng thekisong tlas’a Molao eona. Motho ea nang le khanyetso ea kabo ea chelete o na le tokelo ea ho hlahlela nyeoe Makhotleng a Molao ho hanyetsa sena.

Clause 28. Motho ea rekileng thepa e paneng ho motho ea nang le tokelo holim’a thepa eo, o ba le tokelo ea Molao e felletseng holima thepa eo.

Clause 29. Thepa e ka lokolloa paneng ka ho lefa sekoloto seo e neng e behiloe paneng hore se fanoe ho ea ka tumellano ea mahlokore ha feela thepa e joalo e es’o rekisoe kapa ho abjoa. Kea leboha, Mohlomphehi Molula Setulo.

MR. CHAIRMAN: Ke teka taba hore Clauses 20 – 29 li eme ele karolo ea Setšoantšo sa Molao, ‘me Litho tse Khabane li ka bua. Ke beha taba hore Cluases 20 – 29 li eme ele karolo ea Setšoantšo sa Molao. Ba lumelang ba re ee, ba hanang ba re chee!!Question that  Clauses 20-29 ordered to stand as part of the Bill, put and agreed to.

 HON. SENATOR K. L. K. THEKO: Ke point of Order, ke ne ke re ntate Bill eona it’s not going to fall under the catergory ea li-Appropriations ka hona it’s liable for amendments from this Honourable House. Hobane kea tseba ho latela Section 80 ea Molao oa Motheo, tabeng ea li-appropriation chelete e joaleo ka ha Letona la Llichelete le tla tla le e teka mohlang ba ratileng ho tla tla teka budget hobane hona tjena ba sa itšepile.

Mohlang ba tlang ba tlil’o teka budget, ke mohlang re se nang le lentsoe feela ho eena hore na re ka r’eng. But haele hona joale tjena, re ke ke ra etsa compare Bill eona le hoo re ka ho bitsang appropriation. It’s just that it’s a regulation, it’s a law e tsamaisoang ke eena as an incumebent Minister of Finance.

Can you make a ruling e on that, ke tle ke tsebe ho utloisisa? There are lots of question marks that are now arising ha re fihla into this Principal Law. Instead ha re ne re bua feela re eo omanya ka Legislative Commiittee. Can you give us light hore na ehlile…,

MR. CHAIRMAN: Ae ntate u hlakile, litaba tseno tseo u li hlakisitseng li joalo ka ha uo li bolela. Ha ke tsebe hore mohlomong…

HON. SENATOR K. L. K. THEKO: Ke kopa karabo ea hau, Nntate.

MR. CHAIRMAN: On which part, u hlakisitse ntate hore as a House ntho eo re ke keng ra e phenya-phenya ke the Appropriation.

Mofumahali Bereng.

HON. SENATOR N. L. BERENG: Kea u hlompha, MohlompheHi Molula Setulo le Matona a Khabane le Litho tse Khabane. Ke ne ke mpa ke tlatselletsa tabeng ea Morena oa Sehlooho oa Thaba Bosiu hore ehlile Bill ena e haholo, ‘me ebile eo hloka contribution ea Litho.  

Kea kholoa ka mokhoa oo ke bonang ekare Litho li tlile li sa ka tsa tseba hore ho tla tla ho kena Bill ena,. ‘me ha ba itukisa joale Morena oa Sehloho oa Thaba Bosiu o ne a re na ho fapana le Aappropriation Bill, eona ho ka etsahala hore eo robaletse empa Aappropriation Bill le ha re ka ba le bothata bo fe kapa bo feng bona ha re na monyetla, ha e’a tlameha ho robala.

Na u ka etsa ruling hore re mpe re o bue Labobeli?. 

Kea kokobela.

MR. CHAIRMAN:  Ke ne ke re ke sebelisitse  lentsoe leno ‘aiecona’, Morena, hobane ke re ke ha ke e-s’o penye mona, joale ke nka ke le har’a ba faats’e ka nako eno.

 Hoo ke  mpang ke ho bolela, Ntate, ke ho re ke nahana hore le ka ‘nolofalletsa ke le Setulo, hore le etse propose taba eo le buang ka eona.  Hona joale ke bone le hlile le hana hore le re, qii, hore na le etsa suggest hore le re ho etsahale joang.  Ke ho re ke lokela ho itsomela taba eno, joale ke utloa e nthatafalla.

HON. SENATOR J.A. MOTS’OENE:  Ntlha ea Tsamaiso.  Kea leboha, Mohlomphehi Molula-Setulo.  Ke mpa ke re taba ena eo u buang ka eona ehlile, Ntate, Morena oa ka Morena oa Thaba o bua taba e utloahalang, ‘me ha u ka sheba litemana tse ngata ka har’a Sets’onants’o sena sa Molao, ho latela le tlaleho ea rona ea Ntlo, ea  le Komiti ea Ntlo,, ke ho re ho na le likhothaletso tseo Komiti e li etsang, ‘me e li etsa joalo hobane re re o sebeletse Basotho kaofela, ebile ho nts’o na le Temana kahar’a Molao oa Motheo, e fang Mosotho e mong le e mong tokelo ea bolokolohi holim’a litaba tse ling tse ngata-ngata feela…, ‘me…

MR.CHAIRMAN: Morena oa ka oa Leribe, ke batla ho utloa Ntlha ea hau ea Tsamaiso. 

Ntho eo ke neng ke e kopile, Ntate, (ke utloa hantle hore na ho nts’o tho’e’ng) ke hore.  Haeba Litho tse Khabane haeba li rata ho ema ka taba ea adjournment, taba eno ke nahana hore e ne e tla hlaha ho bona.  Ha se ‘na ea ka reng ho etsoe adjourn.

  Lula fats’e, Setho se Khabane.

HON. SENATOR N.L. BERENG:  Mohlomphehi Molula-Setulo, ehlile re ne re cho joalo, Ntate, hobane joale ka tsela ena eo Ntate Letona a re sebetsang ka eona, re mo khamisa mothamo feela, feela joale re sa itokisa.

 Mohlomong Litho tse Khabane tsa Komiti li bile le hona hore li phenyekolle clause by clause, empa hee, ha ke lumele hore Molao o moholo haa kana, o bileng o jereng litaba tse kholo hakana tsa Basotho, re ka li khamisa mothamo ka tsela ena, eaba re se re ntse re feta feela.  Emopa hee, ha re itokisitse hantle, re ka tla o bua Labobeli.

 Kea kokobela, Ntate.

HON. SENATOR J.A. MOTS’OENE:  Kea leboha, Mohlomphehi Molula-Setulo.  Ke ne ke mametse, Ntate, ha u itse ke lule fats’e, ha Setulo se ntse se bua.

 Ke ne ke re joalo ka ha Setho se Khabane a se bua Morena oa ka Morena oa Phamong, kannete re ne re kopa hore re ke re khefutse, hobane joalo ka ha Litho tsohle li buile, Appropriation Bill ha e fihla ka mona e buuoa letsatsi leno feela e ea tsoa, empa joale ho na le lintlha tse ling tseo re reng li teng ka mona., Kke tsona tseo ke neng ke re u tl’u utloe hore na hobane’ng re re re tle re fuoe nako, e le hore re tle re tl’o bua lintlha tsena, re shebisane, hobane ho tse ling e ka tloha eaba re koalla sechaba kantle, haholo litabeng tsa litemana tse ling kahar’a molao, of which re ka be re ile ra etsa tlhahiso ea ebe lihlomathiso li ba teng kahar’a Sets’oants’o sena sa Molao, Ntate. 

Kea leboha.

MR. CHAIRMAN:  Morena Joele le Mofumahali Nthati, ke ntse ke utloa hore na le r’eng, feela le hana hore re e etse suspend, kapa re etse adjourn, e tle e beheloe letsatsi le leng hape, hobane ebile ho na le Sets’oants’o se seng sa Molao… Ke ho re ke batla ho utloa hore na ehlile le re le batla ho etsa referalsreferrals hona joale, kapae le hlile le re le batla nako, le ke le il’o sheba, o beheloe letsatsi le leng?  Ke ho re ke batla ho utloisisa hantle hore na Litho tse Khabane li re’ng mono.

HON. SENATOR K.L.K. THEKO:  E-e, Ntate, re ntse re re mohlomong Letona le Khabane le ka tla ka hore na ebe ka Labobeli le tla ba teng, hobane o petelitsoe ke mosebetsi oa Corona?, Rre lla ka chelete ea rona eo ho thoeng e ea buburoa mono letsatsi le chabang le le  likelang mono Coroneng, joale o tlameha ho ea kata limeche. Ke, ho re na ebe Tuesday na a ka tseba ho ba le mohau oa hore a be teng?.

MR. CHAIRMAN:  Order!.  Ke kopa ho sts’ireletsa Letona le Khabane. 

HON. SENATOR K.L.K. THEKO:  Ke ne ke re a bolele hore na Tuesday, with the immensity of responsibilities,  of that it’s in is… would his office, will he avail himself?

 Na le rona re itlama hore re etsa suspend, hobane ehlile re re tla re tla ka lihlomathiso, kapa joang?  Ke ho re ke taba ea clarity feela.

  I know bosebeletsi ba hae. Kle hore na ebe a ka re hlalosetsa hore na e le hore COVID- 19 ee le lockdown li felile? Ke, hobane ke tena ke fihla late hobane likoloi tse kahar’a tsela ka mona, Ntate, li tletse!, Kke ho re ke batho!, Na e sa le teng ntho ee?

MR. CHAIRMAN:  Order, Honourable Honourable Member!

.  Honourable Minister, ha re ke re utloe hore na when can you avail yourself.

HON. M. MAJORO:  Bothatanyana bo teng ba hore ha ke hakanya feela bekeng ena e tlang e ka ‘na eaba re tla be re le ka National Assembly re tsamaisa Likhakanyo tsa Lichelete, ‘me maobane e ne e le ha re etsa qeto ea hore re sebetse lihoreng tsa hoseng, ho tloha ka 9 – 1. 

Ho feta mona ha e le Labobeli bothata ba teng ke ba hore ke letsatsi la Cabinet, empa hee, haeba re ba flexible, nka boela ka tlisa molaetsa ha ho s’o hlakile hantle hore na Budget ehlile e ea  kena ka letsatsi lane la ‘Mantaha.

Ho feta mona kea kholoa e se e le hore feela mohlomong re tle re khone ho sebetsa ‘moho., Kke bona eka Komiti e ikopela hore e ke e be le monyetla oa ho nyakurela Sets’oants’o sena sa Molao, ‘me moo ho neng ho ka etsahala hore lipotso li be teng, ke tle ke li fumane pelenyana ke tla ka mona, e tle e re ha ke bala litemana tsena ke li bale ke se ke ntse ke araba lintho tseo ke neng ke se  ntse ke tseba hore li teng lia phela.

 Kea leboha, Mohlomphehi.

MR. CHAIRMAN:  Setho se Khabane, ka Komiting ka mona ha rea ka tla ka Corona.  Le Letona la Corona le tsoile, le tsamaile, Ntate, empa anyway, ho na le ntho e bitsoang collective responsibility, empa ke ne ke re ka mona ka Komiting hona joale, Ntate, re ne re ntse re ts’ohla… Kamor’a tlhakiso eo Letona le Khabane le faneng ka eona., Re ka r’eng, Litho tse Khabane?

HON. SENATOR K.L.K. THEKO:  Mohlomphehi, ke kopa e se ke ea ka ke rata ho bua ho feta batho bohle, ke be ke re feela litaba li tle li hlake hantle. 

Ka mokhoa oo Letona le Khabane le ipolelang, I don’t know how much in a hurry this Law is, compared to the Budget that we’ve waited for, with so much baited…breath, ka lebaka la bothata boo naha ena e ntseng e na le bona, ba taba ea ts’ebeliso ea lichelete?, Le eeena kea kholoa o tsietsing hore mohlomong Cabinet e ntse e mo penya hore, nts’a bokana, feela joale ha ho e-s’o be le budget e qoqoang, ‘me e ntse e ‘mehile tsietsing. 

Re re re ipotsa hore na ebe Molao oo o ke keng oa behoa khefu, hore a fetise that part?, ‘Mme Budget kea tseba hore e tla nka nako e telele ka National AssenblyAssembly, ha rona re na le letsatsi feela on the issue of Budget.  

Ka hona, Ntate o re re ngole lipotso, re mo romelle tsona, joale a tle a tsebe ho tla a sa ntse a lokile.  I think that is prudent.

 Ha ke tsebe, Ntate, hore na ha re ka re, let us adjourn, so that we can scrutinise this Law, it is a little bit complicated, a little bit controversial on other issues, hobane joale o bula likheea tse nagata haholo.…  Ka hona ke nka re etse adjourn until up to after the Budget.

MR. CHAIRMAN:  Litho tse Khabane, ke ne ke se ke behile taba, ha ke se ke behile taba joale eaba, Litho tse Khabane, Morena oa ka oa Thaba o ne a ile a ema a re o ema ka Nntlha ea Ttsamaiso, feela’me ke nahana hore re fihletse tharollo litabeng tseno.  Feela ke hore re qetele mosebetsi ono ka hore na ho Clauses 20 – 29 moo ke neng ke se ke behile taba na Litho tse Khabane ehlile li lumela hore e fete na?

Clauses 20 – 29:  Put, agreed to and ordered to stand part of the Bill.

Joale ke re ke kopa hore Komiti e etse adjourn, re tle re se ke be ra tsamaea re sa fumana Sets’oants’o sena sa Molao moo se ngotsoeng ka Sesotho, Litho tse Khabane., Re tla liu fuoa li teng likopi tseno tse ngotsoeng ka Sesotho.

(Senate resumed)s.

In the House

HON. SENATOR K.L.K. THEKO:  Ntate, kannete Nntlha ea Tsamaiso eo ke emang ka eona ha se bosoasoi, ke taba e thata, eo ke e bonang e hlaha, che, ke litabeng tsa batho ba re fang litaba, moo ho thoeng Senate se faola Tona-Kholo.  Oee, na ebe, Ntate, u ka re namolela hore we did not do that to the Prime-Minister?  Ke ho r’eng ha ho thoe Senate se faola Tona-Kholo!.

MR. VICE-PRESIDENT:  Nts’oarele feela, Morena Khoabane.  Ha a e-s’o be teng le ho ba teng koano?

HON. SENATOR K.L.K. THEKO:  Ke eona taba, hore na ebe u ke ke ua re namolela ka motho enoa eo ho thoeng ke Hoatiti, ea ngolang ka tsela eo a ratang katen?g.  Ke ho re motho enoa o rata litaba, a ka tloha a re, ‘kuku ea Motlotlehi’, ‘MotlotlehiIo o tla tingoa kuku selemong sena’!.  Ke ho re ke lintho tsa mofuta ofe?  Na u ka re namolela, Ntate, kapa re inamolele?

MR. CHAIRMAN:  Kannete ha ke mo tsebea le ho mo tseba Hoatiti enoa.

HON. SENATOR K.L.K. THEKO: U ke ke ua mo ngolla moo kapa ua mo araba moo ho re, ‘monna, tlosa pherekano eo u e bakileng ea hore Litho tsena tseo ke li tsamaisang li faotse Tona-Kholo?’

MR. CHAIRMAN:  Kannete, hobane ha ke utloe le the moitvemotive ea hae, ha e se be feela ke ho ferekanya le ho tlosa Ntlo ena e Khabane ka seretse, Ntate.

Litho tse Khabane, the Committee is adjourned re sa qeta mosebetsi, ‘me re tla boela re tsoela pele ka Komiti ka letsatsi le leng le tla behoa, ‘me taba eo e re fihlisa pheletsong ea mosebetsi oa rona oa letsatsi la kajeno.

The House is adjourned ho fihlela beke e tlang ka Labobeli la la 6 Mots’eanong ha hora ea leshome e fetile ka metsotso e mashome a mararo.

ADJOURNMENT

Thereupon, Mr. Vice-President adjourned the House without question put, pursuant to Standing Orders. The House accordingly adjourned at 11:43 a.m.